PUKrajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábř. 34
728 81 Ostrava

V Kopřivnici, dne 25.9.2001
Zn.: AK/998/K

Žalobce:
Jiří Nebeský , nar. 14.6.1974, student
bytem Hranice, Hranice I - Město, Hviezdoslavova 687/18, okr. Přerov
zast.: JUDr. Hanou Neničkovou, advokátkou AK Kopřivnice,
Kadláčkova 894, 742 21 Kopřivnice
dle přiložené plné moci

Žalovaný:
Rada města Hranice
Pernštejnské náměstí č. 1
753 37 Hranice

Žaloba o přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí podle § 247 a násl. občanského soudního řádu

I.
Písemným podáním ze dne 1. května se žalobce obrátil na Městský úřad Hranice s žádostí o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Požadoval texty všech usnesení městské rady a zastupitelstva města Hranice v období od října 2000 (včetně) až do doby vyřízení žádosti, a to podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) citovaného zákona na paměťovém médiu. Žalobce přitom zdůraznil , že na poskytnutí informace ve smyslu § 6 odst., 2 zákona č. 106/1999 Sb. trvá, i když se jedná o zveřejněné informace.
D ů k a z : - fco podání ze dne 1.5.2001
II.
Rozhodnutím Čj.: KS/Tex/01 ze dne 25.5.2001 pod hlavičkou Městského úřadu Hranice nebylo žádosti žalobce o poskytnutí informace městem Hranice vyhověno s tím, že žalobcem žádané požadované informace jsou poskytovány podle zvláštního předpisu, přičemž toto tvrzení nebylo nijak konkrétně specifikováno ani odůvodněno.
D ů k a z : - fco rozhodnutí Čj.: KS/Tex/01 ze dne 25.5.2001
III.
Vzhledem k tomu, že žalobcově žádosti nebylo vyhověno, podal žalobce dne 3. června 2001 dle ustanovení § 16 zákona č. 106/199 Sb. příslušnému orgánu, tedy radě města , odvolání.
D ů k a z : - fco odvolání ze dne 3.6.2001
IV.
Rozhodnutím rady města Hranice obsaženém v usnesení ze dne 14.6.2001 č. 1404/2001, které bylo žalobci doručeno po urgencích s průvodním dopisem tajemníka městského úřadu dne 30.7.2001, nebylo žalobcovu odvolání vyhověno. Rozhodnutí se stalo pravomocným dnem doručení, tj. dnem 30.7.2001.
D ů k a z : - fco dopisu ze dne 25.7.2001 a rozhodnutí č. 1404/2001 ze dne 14.6.2001
V.
Výše uvedené rozhodnutí napadá žalobce v celém rozsahu. Jeho nezákonnost spatřuje v tom, že povinný subjekt ve výroku rozhodnutí neuvedl právní předpisy, podle nichž bylo rozhodováno, rozhodnutí vůbec neodůvodnil, nekonstatoval, v čem spočívají důvody omezení práva na informaci a o jaké konkrétní ustanovení příslušného předpisu své rozhodnutí opírá.

VI.
V souladu s ustanovením § 250f), odst. 1) písm. b), popř. § 250f), odst. 2 občanského soudního řádu žalobce navrhuje, aby soud rozhodl o žalobě bez jednání .

VII.
S přihlédnutím k výše uvedenému žalobce navrhuje, aby Krajský soud v Ostravě vydal tento

r o z s u d e k :
Rozhodnutí rady města Hranice ze dne 14.6.2001, které nabylo právní moci dne 30.7.2001, č. 1404/2001 se z r u š u j e .

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení.