EKOLOGIE

Pro zajímavost připojujeme několik málo článků, jež se dotýkají činnosti městské rady a zastupitelstva v Hranicích a zároveň životního prostředí (řazeno proti proudu času):


Úřad Philipsu nedovolil více znečišťování - Philips požádal o zvýšení limitů na vypouštění škodlivin z nově vznikající továrny - květen 2001


Radnice odpověděla způsobem, který vyznívá jako špatný vtip
 (HRANICE) "Mrzí mě, že nás občany jste nechránili při posuzování stavby Philips," řekl na únorovém zastupitelstvu Jaroslav Číhal z Velké. Emise továrny Philips podle něj poškodí zdraví občanů. Tuto informaci získal J. Číhal ze zprávy, která hovořila o dopadech Philipsu na životní prostředí a ve které se podle jeho slov uvádí, že "nepříznivě ovlivní astmatiky".
 
Prosím vás, vždyť vaše děti vás budou proklínat, že jste dovolili postavit něco takového v obytné zástavbě! To bude k nežití, padne inverze a budeme chodit doslova v plynových maskách...
řekl tehdy J. Číhal.
 Philips je střední zdroj znečištění.
Uvádí se to ve vyjádření Okresního úřadu, referátu životního prostředí ze dne 5. 6. 2000 k územnímu řízení pro stavbu Philips.
 Veřejné projednání 15. 6. 2000.
Tady zaznělo z úst ing. Sulka, zpracovatele dokumentace, že z analýzy vyplynulo, že při posuzování výstavby a provozu Philipsu je rizikovým faktorem vliv emisí do ovzduší. Ing. Sulek konstatoval, že po výstavbě dálnice D 47 dojde k podstatnému zlepšení ovzduší. Dále pronesl, že při zpracování dokumentace nebyl dostatek informací.
 
Považujeme chování orgánu veřejné správy, placeného z daní obyvatel, za precedens,
uvádí Roman Haken, výkonný ředitel Centra pro komunitní práci Střední Morava. Připomínky ke stavbě Philips jsme adresovali na Okresní úřad Přerov a na Městský úřad v Hranicích, a to v posledním možném termínu. Zatímco Okresní úřad Přerov to akceptoval, městský úřad tuto skutečnost zpochybnil dopisem starosty, kde je uvedeno, že MěÚ v Hranicích obdržel fax týkající se posouzení vlivů na životní prostředí 24. 5. 2000 ve 22.40 hodin. Bylo nám sděleno, že připomínkování bylo možné pouze do 23. 5. 2000 do 15.00 hodin, tedy že připomínky není možné ve smyslu platné právní úpravy projednat či zahrnout do dokumentace. K tomuto R. Haken uvádí, že z výpisu Telecomu je patrné, že faxový přenos byl uskutečněn 23. 5. 2000 ve 23.37 hodin a že v zákoně je uvedeno, že: "ve 30denní lhůtě lze uplatnit k dokumentaci písemné vyjádření." R. Hakena zajímá, zda lze svévolně ukončit kalendářní den v 15.00 hodin. V úmyslu Centra pro komunitní práci není podle sdělení R. Hakena komplikovat proces EIA ve věci provozovny Philips. Naše připomínky směřovaly k větší míře kontroly závazku investora neznečišťovat životní prostředí nad rámec norem.
 
Je nám jasné, že tyto připomínky nemohou mít vyšší závaznost, než dobrovolný závazek investora. I to je však podle našeho mínění důležitý akt spolupráce s obyvateli,
uvádí R. Haken.
 Okresní úřad požaduje po Philipsu rozptylovou studii včetně stávajících zdrojů znečištění.
Ve stanovisku Okresního úřadu Přerov, referátu životního prostředí, ze dne 16. 6. 2000, se k posuzování vlivu na životní prostředí továrny Philips uvádí, že je vydáno souhlasné stanovisko k záměru stavby Philips z hlediska vlivu na životní prostředí při splnění následujících podmínek. Mimo jiné je v podmínkách uvedeno dopracovat rozptylovou studii o stávající stacionární zdroje znečištění (průmyslová a domácí topeniště) včetně návrhu opatření k eliminaci negativních vlivů provozu technologického centra na kvalitu ovzduší. Na základě přepracované rozptylové studie dopracovat a kvantifikovat možná rizika vlivu imisí z provozu technologického centra na obyvatelstvo a navrhnout opatření k jejich eliminaci. Zpracovat návrh konkrétních způsobů na zachycení emisí těchto látek. Zpracovat látkovou bilanci organických těkavých látek používaných v provozu technologického centra.
 
EIA z června 2000 - dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
uvádí: Jako nejzávažnější vlivy posuzované stavby na životní prostředí byly identifikovány vlivy emisí do ovzduší.
 
Ministerstvo životního prostředí
požaduje provést látkovou bilanci organických těkavých látek, aby bylo zřejmé jejich množství vypouštěné do atmosféry.
 
Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí
doporučuje s ohledem na množství a charakter emisí provádět pravidelné měření imisních koncentrací (místa měření a sledované látky stanovit ve spolupráci s OHS Přerov).
 
Městský úřad Hranice
požaduje periodické měření koncentrací látek vypouštěných do ovzduší a pravidelné seznamování široké veřejnosti s výsledky měření. Požaduje také nepoužívat žádné látky, které jsou zdrojem elektromagnetického, radioaktivního ani ionizujícího záření.
 
Okresní hygienik
požaduje dopracovat a kvantifikovat možná rizika vlivu škodlivin vypouštěných do ovzduší na obyvatelstvo.
 
Česká inspekce životního prostředí
ve zprávě uvádí, že v dokumentaci je uvedeno, že pro operaci lakování se používá jako rozpouštědlo toluen, aceton a akrylát, který však není uveden v tabulce suroviny a materiály. Chybí údaje o tepelném výkonu plynových hořáků spalování plynu v technologickém procesu, což je určující pro stanovení kategorie zdroje znečišťování ovzduší. Nejsou zde uvedeny údaje o zařízení na zachytávání emisí... U technologických procesů, kde jsou používány těkavé organické látky, nejsou uvedeny údaje o používaných metodách a zařízeních na zachytávání těchto emisí...
 
Jaký je podle EIA vliv stavby na obyvatelstvo?
Jako nejzávažnější možné vlivy stavby z hlediska vlivů na obyvatelstvo byly identifikovány hluk, emise do ovzduší a vliv průmyslových odpadů. Dále je ve zprávě uvedeno, že chybí celkové závěrečné shrnutí hlavních problémů z pohledu vlivu na obyvatelstvo. K vlivu na ovzduší se v dokumentu uvádí, že vzhledem k charakteru stavby a doložených rozptylových modelů je pravděpodobné, že k významnému zhoršení emisní i imisní situace v hodnocené lokalitě nedojde.
 
Návrh technického řešení, pokud jde o vyloučení nebo omezení znečišťování či poškozování životního prostředí uvádí:
V dokumentaci je dáván zvýšený důraz na ochranu ovzduší a na vlivy na obyvatelstvo. Konkrétní a definitivní technické řešení jednotlivých objektů centra bude předmětem detailní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
 
Pro snížení nepříznivých vlivů
se v dokumentaci uvádí, že je nutné doplnit ji o materiálové bilance chemikálií používaných ve výrobním procesu, údaji o instalovaných tepelných výkonech plynových hořáků a údaji o zařízeních na snižování emisí (pokud se uvažuje o jejich instalaci).
 
Pan Číhal chce vědět, zda byl posuzován vliv na životní prostředí regionu Hranice komplexně.
Uvádí to v dopise ze dne 22. 2. 2001, adresovaném zastupitelstvu. Otázka zní: Byly při posuzování stavby Philips brány v potaz stávající zdroje znečištění ovzduší? Konkrétně kotelny pro obyvatelstvo, silnice E 47, Lázně Teplice, Cement Hranice a již schválená dálnice D47. Odpověď mu sice již přišla, ale vůbec neodpovídá na požadovanou otázku. Asi si dělá radnice z pana Číhala legraci...
(Hranický týden 14/2001)


NAŠE DĚTI NÁS BUDOU PROKLÍNAT
(Hranice - ret) Kauzu "Regecová" městská rada zřejmě schválně umístila až na konec jednání zastupitelstva (22. února 2001). V té době už jsou unavení nejen zastupitelé, ale i přihlížející občané. V úplném závěru však zazněl velmi závažný příspěvek pana Číhala, který se netýkal paní Regecové, ale továrny Philips: "Těžko se mi mluví, právě jsem prodělal astmatický záchvat. Podrobně jsem si pročetl zprávu o dopadech továrny Philips na životní prostředí, kde se doslova píše: "nepříznivě ovlivní astmatiky". Těch je v Hranicích 20%. Jenom samotný Philips bude překračovat emise oxidů dusíku nad limit! Co dálnice, co spalovna Cementu?! Prosím vás, vždyť vaše děti vás budou proklínat, že jste dovolili postavit něco takového v obytné zastavbě! To bude k nežití, padne inverze a budeme chodit doslova v plynových maskách! Jak mohlo být vydáno stavební rozhodnutí?"
Starosta Novák: "Písemně vám odpoví odbor životního prostředí, já vím, že zákon přímo stanovuje, aby u zdrojů znečištění byla zpracována a veřejně projednána dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí. To bylo veřejně projednáno a nezazněly žádné zásadní připomínky. Z toho důvodu, pokud vím, orgány státní správy tuto stavbu povolili."
Pan Číhal: "Ta připomínka je přece ve zprávě! Když se tam říká, že emise poškodí zdraví občanů, tak nemělo být vydáno stavební povolení. Mrzí mě, že nás občany jste nechránili při posuzování této stavby!"
Slova pana Číhala nevyvolala žádnou diskuzi zastupitelů.
(v tisku)


Hranický týden 6, 2000, č. 25, 23. června, s. 2:

DOBRÁ KOMUNIKACE S OBČANY JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ DOBRÉ PRÁCE RADNICE

(Hranice - r) Nad přístupem hranické radnice k připomínkám, které byly vzneseny v procesu EIA, se pozastavilo přerovské Centrum pro komunitní práci. Zaslalo své připomínky k dokumentaci souběžně na Okresní úřad v Přerově a na Městský úřad v Hranicích poslední den (23. května) před vypršením zákonné lhůty. Poznámky byly ve stejnou dobu zaslány faxem a elektronickou poštou. Na Okresním úřadě byly připomínky vzaty na vědomí a akceptovány, zatímco z hranické radnice přišel dopis s podpisem starosty Rudolfa Nováka, který obsahoval toto tvrzení: Vážený pane, dne 25. 5. 2000 ve 22,40 hod obdržel MěÚ v Hranicích Váš fax týkající se posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) Technologického centra v Hranicích. Sděluji Vám, že zákonem stanovená lhůta pro podávání připomínek skončila 23. 5. 2000 v 15 hod, tedy Vaše připomínky nemůžeme, ve smyslu platné právní úpravy, projednávat ev. zahrnout do dokumentace. Centrum pro komunitní práci vzápětí dokázalo výpisem z Českého Telecomu, že opravdu podalo svou připomínku včas a podivilo se nad tím, zda lze kalendářní den ukončit už v 15 hodin. Zároveň projevilo obavu, aby stejný přístup nebyl uplatněn ze strany vedení radnice i v dalších podobných řízeních. V diskusi, která proběhla na čtvrteční veřejné schůzi, se k této věci vyjádřili dva zástupci hranické radnice. Ing. Ivana Zaoralová z odboru životního prostředí věcně dokázala, že zprávy, které přišly elektronickou poštou, se na počítačích na městské radici objevily skutečně až druhý den po půlnoci. Což se dá s ohledem na to, jak funguje elektronická pošta, vysvětlit. Po ní si vzal slovo do té doby podřimující místostarosta Josef Ježík, který reagoval útočně nejen na projevenou stížnost, ale také na obsah zaslané připomínky, která žádala mimo jiné vytvoření občanské poradní komise monitorující plnění závazků firmy Philips ve vztahu k životnímu prostředí.

Diskuze byla toho dne věnována především samotnému vlivu stavby Philips na životní prostředí. Problém, který nastolilo Centrum pro komunitní práci, byl spíše okrajový, avšak jeho vyznění shrnula velmi výstižně senátorka Jitka Seitlová, když řekla: Míra komunikace - to je základ toho, že obě strany navážou dobré vztahy. Firma Philips by si proto měla dát na podobné případy pozor, aby v očích veřejnosti nebylo poškozeno její dobré jméno.


Hranický týden 6, 2000, č. 1, 7. ledna, s. 2:

ZA POPELNICE A SVOZ ODPADU OD NOVÉHO ROKU JINAK

(HRANICE - r) Stále vznikající černé skládky a zneužívání hřbitovních kontejnerů k ukládání domovního odpadu - to jsou hlavní důvody, které vedly město Hranice ke zrušení dosavadního známkového systému za svoz a zneškodnění odpadů a k zavedení nového systému.

Změna spočívá v tom, že každá osoba, která má trvalé nebo přechodné bydliště na území města, zaplatí jednorázový roční poplatek 150 korun a navíc 140 korun za pronájem popelnice. Občan, který nezaplatí, musí prokázat, jakým způsobem odpad zneškodňuje.

Obojí platba musí být uskutečněna do konce března 2000, protože po tomto termínu přestane EKOLTES, a. s. neplatičům odpad vyvážet. Do téhož termínu chce mít EKOLTES zmapován počet osob v jednotlivých bytech - pokud dojde k nějakým změnám v počtu osob v domácnostech, je žádoucí tyto změny nahlásit a doložit je doklady.


Hranický týden 6, 2000, č. 2, 14. ledna, s. 1-2:

Nový systém svozu a třídění odpadu zatím nemá mnoho příznivců

MĚLY BY MIZET DIVOKÉ SKLÁDKY

(Hranice - rek) Nový systém svozu odpadu, který začal v Hranicích platit od 1. ledna 2000, se zatím u občanů setkal ne-li s odporem, pak alespoň s nepochopením. Důkazem toho jsou mimo jiné i dopisy, které přicházejí do redakce a většinou obviňují město ze spiknutí s a. s. EKOLTES s cílem ožebračit občana. Obrátili jsme se proto na ředitele a. s. EKOLTES Milana Vinklera, aby nový způsob zpoplatňovaní odvozu a likvidace odpadu blíže představil a obhájil jeho přednosti.

Milan Vinkler na úvod rozhovoru vysvětlil, že 100% vlastníkem a. s. Ekoltes je město, takže o spiknutí nemůže být řeč: Systém svozu i cenu za svoz určilo město, které se po zkušenostech s narůstáním černých skládek rozhodlo ustoupit od dosavadního známkového systému a přejít k paušální platbě. Všechna města v okolí, která měla známkový systém - Lipník, Valašské Meziříčí, Přerov, od něj ustupují, někde ani zaveden nebyl.

Paušální platba znamená pro město více peněz, v čem je výhoda pro občana?

M. Vinkler: Naše firma bude nyní sama regulovat počet kontejnerů a popelnic a podle potřeby jejich počet zvyšovat. Dříve jsme mohli umisťovat jen tolik nádob, kolik si lidé zaplatili a podle toho také situace na sídlištích vypadala - kontejnery i popelnice přetékaly. Očekáváme také mizení černých skládek.

Na druhé straně ale občan už nebude nucen uvažovat ekonomicky a třídit odpad?

M. Vinkler: To asi nastane, tento systém opravdu nenutí lidi k třídění odpadu, nejsou k tomu nijak zainteresováni. Ovšem kryty budou náklady mnohem větší, než byli dříve lidé schopni zaplatit. A to mají Hranice ve srovnání s okolními městy jedny z nejnižších paušálních poplatků.

Co nastane, když občan odmítne zaplatit?

M. Vinkler: Občan musí prokázat, jak s odpadem naložil, měl by mít potvrzení od firmy, která odpad likviduje, nebo potvrzení ze skládky, kam odpad sám odvezl - ovšem to není povoleno.

Když se občan rozhodne zbavit se odpadu sám, například ho spálit nebo zakopat na vlastním pozemku?

M. Vinkler: I tady se ocitá v rozporu se zákonem s hrozbou statisícové pokuty. Mimo vyhrazená místa není povoleno likvidovat odpad, ani když je to soukromý pozemek nebo soukromá kotelna. I domovní odpad může být kontaminovaný a neexistuje žádný domácí kotel, který by byl schopen spálit beze zbytku umělou hmotu, aniž by došlo ke znečišťování ovzduší jedovatými zplodinami - takže další pokuta.

Považujete tedy nový systém za výhodnější pro všechny zúčastněné strany?

M. Vinkler: Každý ze systémů má samozřejmě nějakou nevýhodu. Když se zaváděla platba známkami, lidé si nemohli dlouho zvyknout a teď si budou zvykat na nopvý způsob. Ale paušální platba je výborný způsob, jak zajistit z hlediska likvidace odpadu evidenci obyvatel, umožňuje přehled o tom, kdo platí a kdo ne, tedy i dohled nad tím, jak je nakládáno s odpadem, což jsme předtím nemohli nijak zjistit. A občan bude tímto systémem zatížen co nejméně, pouze zaplatí složenku a zbytek za něj zařídí a. s. EKOLTES.


Hranický týden 7, 2001, č. 13, s. 3:

NEPOŘÁDEK ROSTE A NESPOKOJENOST TÉŽ
Těžkosti v Mexiku
 
Od počátku stavby Philips nám v údolí u viaduktu, zvané Mexiko, nastaly těžkosti. Naše televize nás všechny začaly zlobit a nedalo se na ně dívat, obraz se rozsypal a konec. Proto občané Mexika napsali petici a požádali starostu Nováka o nápravu, kterou přislíbil. Za nějaký čas přijelo auto televize na kontrolu televizního signálu a zjistili, že je velice zastíněný.
 
V hasičské zbrojnici se konala 30. října 2000 schůze, na kterou se dostavilo přes 75 občanů, i když těch postižených je více.
Schůze se konala za účasti pana starosty Nováka, místostarosty Ježíka, radního Knoblocha, tajemníka Vyplelíka, nějakého odborníka pro televizi a šéfa hranické městské policie pana Čecha. Ukázali nám plány od Philipsu a vše, co se bude dít pro výstavbu Philipsu. Přístavba kanálů, překládání vody, plynu i přípojky k domům i odpadu. Pro televizi že se udělá co nejrychlejší náprava. Snad zesilovač na střeše podniku, jen co se zavede elektrika do podniku.
Termín byl prosinec a jednání vedl ing. Patočka. Předsednictvo Philipsu prý vše projedná a vyjádří se do 6. ledna letošního roku, jak Philips zajistí televizní signál pro část Hranice MEXIKO!
 
Nyní je již 3. dekáda měsíce března a obyvatelé Mexika nemají televizní signál. Jen ústní zprávy nás ubezpečují, že se na zkvalitnění televizního signálu usilovně pracuje!!? Přitom již skoro půl roku musíme platit poplatek 75 Kč měsíčně za televizi a nic nevidíme, kvalita žádná. Dle sdělení České pošty musíme poplatek platit dle zákona, i za nefunkční televizi, kterou mám jako dekoraci v bytě a za televizní pořady, které nevidíme. Myslím, že tento zákon není v souladu s dobrými mravy.
 
Také souhlasím s panem Číhalem a jeho příspěvkem o špatném ovzduší pro astmatiky a srdcaře. Za dřívějšího vedení se tam pro kvalitní půdy nic nesmělo stavět, ani druhé Hranice a dnes je to prosazené hned!!? Co dalo Rožnovu práce, než prosadil výrobu obrazovek a zde to skoro stejní lidé udělali hned!!
 
Pan starosta nám
v hasičárně slíbil skříň vyhlášek a nařízení k novému domu s pečovatelskou službou u chodníku, aby se starší lidé z Mexika nemuseli plahočit na zámek.
 
Také o propojení pitné vody okruhem jsme se nedozvěděli, neboť jsme na konečné a za námi je odkalovač s výpustí špatné vody a kalů, voda je velice špatná a má nepříjemnou chuť.
 
Zaměstnanci kanalizace a vodárny při čistění toku obrátili kryty na středových kanálech. v noci Když auto do toho prohnutého poklopu vjede, nadhodí ho a to dělá ve dne v noci kravál. Prý se jim to špatně čistí a tak to otáčejí, aby se nenadřeli moc.
 
Čemu máme věřit, když si na schůzi vše zapsali a dodnes nic nemáme a nic nevíme a je to už půl roku a konce to nebere. Chcete, aby obyvatelé Hranic byli spokojeni a opět vás za dobré hospodaření volili? Tak se snažte! Nebo máme čekat dále? Nepořádek roste a nespokojenost také!
 
Josef Skřehot


Hranický týden 6, 2000, č. 42, 20. října, s. 4:

STÍŽNOST NA DOSTUPNOST TV SIGNÁLU

Redakce Hranického týdne obdržela otevřený dopis starostovi města, týkající se stížnosti na zhoršený televizní signál. Petice byla podepsána asi 60 občany a její znění je následující:
Níže podepsaní občané města Hranice, ulice Máchova, Tovačovského, Hviezdoslavova, Vrchlického, podáváme tímto stížnost na zhoršení televizního signálu ČT-1, ČT-2, NOVA, které je časově shodné se zahájením výstavby PHILIPS - železo betonové skeletové konstrukce hal.
Žádáme Vás o vyjádření, jakým způsobem a v jakém termínu bude zajištěna náprava, a to kvalitní příjem TV signálů. Kopii této stížnosti předáme redakci Hranického týdne a Vaše vyjádření očekáváme v tisku Hranického týdne a na veřejné vývěsce Městského úřadu Hranice.
Hranice 12. října 2000