K ŽÁDOSTI 125 OBČANŮ HRANIC
ve smyslu ust. § 16 zákona č. 128/2000 Sb.


Dne 16. 1. 2001 byla PhDr. Vladimírem Juračkou doručena do kanceláře starosty žádost podepsaná 125 občany města Hranice, ve které je žádáno, aby zastupitelstvo města zjistilo skutečnosti uvedené dále (5 otázek). Rada města na svém zasedání dne 8.2. 2001 žádost projednala a předkládá zastupitelstvu města následující stanovisko:


1) Otázka - v jakém rozmezí se pohybovaly ceny za výkupy pozemků pro uvedenou stavbu.

Ve smyslu ust. § 85 odst. a, zák. č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu města
vyhrazeno zcizování nemovitých věcí, tedy i pozemků. Veškeré výkupy pozemků byly schvalovány usneseními, na jednáních zastupitelstva města. Není tedy nutno aby zastupitelstvo města ceny a osoby zjiš»ovalo dodatečně. Veškeré skutečnosti jsou uvedeny v jednotlivých usneseních zastupitelstva města, která jsou, včetně zápisů z jednání, veřejně přístupná všem občanům města k nahlédnutí ve smyslu ustanovení § 16 zák. č. 128/2000 Sb.

Občané, pokud mají o tento problém zájem, mohou kdykoliv nahlédnout do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města. Jednání zastupitelstva města jsou ze zákona o obcích veřejná, kterýkoliv občan města se mohl a může jednání zastupitelstva města zúčastnit.


2) Otázka - kdo a za jakou úhradu prováděl výkupy uvedených pozemků pro město Hranice a zda bude městem požadována náhrada škody vzniklé právně pochybenou smlouvou o smlouvě budoucí.

Výkupy pozemků byly prováděny odborem majetku města Hranice, ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Svatoně, na základě usnesení zastupitelstva města. Jak je výše uvedeno, usnesení zastupitelstva jsou k dispozici na městském úřadě k nahlédnutí všem občanům města Hranic. Není tedy nutno požadovat po zastupitelstvu města zjiš»ování některých skutečností, jak je uvedeno v žádosti, ale je nutno uplatňovat práva občana, která stanoví zákon. Je to de facto, vyvracení dveří, které jsou ze zákona otevřeny.

Tvrzení, že smlouva o smlouvě budoucí kupní je právně pochybená je pouze subjektivní názor. O platnosti smluv v právním státě, rozhoduje jen soud. V tomto případě doposud neexistuje platné rozhodnutí jakéhokoliv soudu.


3) Otázka - zda je pravda, že majitelku uvedeného pozemku navštívil v této věci náměstek policejního presidenta. V případě, že tomu tak bylo, na čí popud.

Na první část otázky může odpovědět jen paní Regecová. Na druhou otázku zná odpověď jen pan Jakubík. Doporučujeme obrátit se např. na paní senátorku Seitlovou nebo jiného poslance či senátora, který jediný může interpelovat v této věci ministra vnitra. Zastupitelstvo města není zákony oprávněno podávat interpelace na členy vlády.

Pokud se paní Regecová cítí jednáním pana náměstka jakýmkoliv způsobem omezena ve svých právech, měla by podat podnět orgánům činným v trestním řízení nebo přímo inspekci ministerstva vnitra.


4) Otázka - zda je pravda, že majitelce pozemku bylo vyhrožováno.

Na tuto otázku může odpovědět jen paní Regecová. Vyhrožování je trestným činem. Pokud bylo paní Regecové vyhrožováno měla by se obrátit
na orgány činné v trestním řízení.


5) Otázka - jaké jsou další náklady města spojené s výkupem uvedeného pozemku (náklady na právní zastoupení a pod.).

Náklady na znalecké posudky jsou do dnešního dne přibližně v částce 110 tis. Kč. Další náklady nelze do dnešního dne specifikovat.

Zastupitelstvo města se problémem intenzivně zabývalo a zabývá. Podrobně byl problém výkupu posledního pozemku v naší největší průmyslové zóně projednán na pracovní schůzce dne 18. 1. 2001. Na tomto jednání přijali zastupitelé zásadní stanovisko, které bylo rozesláno všem mediím. Bohužel názor členů zastupitelstva města byl uveřejněn pouze v Hranickém týdnu a Moravské bráně. Nicméně, všichni občané se s ním a s fakty v něm uvedenými mohli seznámit.

Moravská brána 3, 2001, č. 2, únor, s. 1