Zvítězí slušné jednání a zdravý rozum?
JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE DOJDE K DOHODĚ
(HRANICE) V minulém týdnu mimořádně zasedalo městské zastupitelstvo, aby mimo jiné schválilo dohodu o vzájemném vyrovnání s firmou P-IMEX ve výši 300 000 korun. Schválením dohody docílilo město toho, že firma P-IMEX stáhla odvolání proti stavbě Philips. Druhé odvolání proti stavebnímu povolení, které podal právník M. Regecové, však stále ještě projednávají správní orgány, přičemž definitivní výrok o právoplatnosti odvolání by měl padnout v tomto týdnu na Ministerstvu zemědělství.
Zastupitelé schválili 300 000 korun z rozpočtu města bez dlouhé diskuze a nikdo nepátral po příčinách nebo chybách, které zapříčinily dnešní situaci. Z pohledu zastupitelů se patrně jako důvod všech problémů jeví Markéta Regecová.
Podle názoru nezávislého právníka, JUDr. Kamila Kapinuse, kterého jsme požádali o odbornou konzultaci, je ale Markéta Regecová v naprostém právu:
Pokud by někdo tvrdil, že do Hranic nepřijde Philips kvůli ní, pak ji úmyslně očerňuje, protože chyba je úplně jinde. Každý právní úkon, aby byl platný, musí mít určité znaky, například kupní smlouva musí obsahovat předmět, čas plnění a cenu. Smlouva o smlouvě budoucí, kterou město uzavřelo s paní Regecovou, měla z tohoto pohledu jednu nezhojitelnou vadu - chyběla cena.
Když pak dostala druhou smlouvu, kterou odmítla podepsat kvůli nepřiměřené ceně, zbavila se tím ze zákona jakýchkoliv případných dřívějších smluvních závazků a mohla klidně pozemek prodat někomu jinému. Je v naprostém právu.
Philips tedy staví na cizím pozemku a problém se posouvá jinam. Jak vlastně mohla tato situace nastat?
JUDr. Kapinus: Před každou stavbou musí stavebník předložit doklad, že pozemek je v jeho vlastnictví. Pokud rozhodoval Stavební úřad v Hranicích, pak jeho vedoucí, ing. Patočka vydal protiprávní stavební povolení. Otázkou je, zda se jednalo o neznalost nebo úmyslné opomenutí. Ing. Patočka má ze své funkce povinnost znát stavební předpisy a musel vědět, že jedná protiprávně. Philips je bez diskuze černá stavba.
Pokud je ale smlouva o smlouvě budoucí špatně sestavená, pak je příčina celého problému v ní?
JUDr. Kapinus:. Nevím, jestli smlouvu sestavila realitní kancelář Jureka nebo odbor správy majetku MěÚ. V každém případě by měl být viník určen. Ale i v tomto případě platí, že to, jak má vypadat smlouva, by pracovník na úrovni vedoucího odboru správy majetku, kterým je ing. Bradáč, měl vědět.
A navíc, budu-li chtít kupovat pozemek v miliónových hodnotách, pak snad dodržím určitou úroveň. Například budu jednat osobně a ne lidem posílat originály s kopií a poznámkami "nehodící se škrtněte".
Philips, a zejména město jsou nadále v ohrožení, pokud se potvrdí právoplatnost odvolání proti stavebnímu povolení. Má tato situace nějaké řešení?
JUDr. Kapinus: V případě stavby na cizím pozemku se věci řeší buď dodatečným prodejem (a to je patrně úmysl paní Regecové), nebo pronájmem pozemku, či vytvořením věcného břemene, které zavazuje současného i příštího vlastníka.
Celá záležitost má zajisté ještě několik právních řešení a já věřím, že zvítězí zd ravý rozum a dojde k dohodě, která bude prospěšná pro všechny strany. Město, konkrétně starosta, by se ale mělo paní Regecové omluvit, protože to nebyla ona, kdo ohrozil stavbu Philips. A pak teprve by měla být zahájena jednání, která povedou k pozitivnímu konci.
Za rozhovor poděkovala Renata Kosková


Redakce Hranického týdne se paní Regecové omlouvá za medializaci případu v tomto vydání, protože výzva právníků zastupujících Město a její osobu přišla vdobě, kdy byly noviny z velké části sestaveny. Není cílem Hranického týdne jakkoli ztěžovat jednání obou stran a redakce se tedy zdrží až do ukončení jednání jakýchkoliv komentářů.


MARKÉTA REGECOVÁ A MĚSTO HRANICE
VYDALI SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
Město Hranice, zastoupené advokátem JUDr. Ondřejem Michnou a paní Markéta Regecová, zastoupena advokátem JUDr. Petrem Kšádou, činí toto společné prohlášení pro sdělovací prostředky:
Oba účastníci v současné době navazují na jednání, jejichž cílem je dosáhnout uzavření smlouvy o převodu pozemků paní Markéty Regecové do majetku Města Hranice. Jedná se o pozemky, na kterých má být postavena část stavby PHILIPS PICTURE TUBE TECHNOLOGY CENTER.
Jednání budou probíhat řadově v období do konce měsíce října 2000. Žádáme sdělovací prostředky, aby se po tuto dobu zdržely podávání zpráv a komentářů o věci. Přispějte, prosíme, tímto způsobem k dosažení a zachování potřebného klidu pro práci obou zúčastněných stran. Snažíme se, aby nebyla narušena křehká důvěra, již se nyní podařilo mezi účastníky dosáhnout.
Po dobu jednání nebudou pro sdělovací prostředky činit prohlášení a podávat stanoviska ani sami účastníci. Děkujeme.
Markéta Regecová v zastoupení JUDr. Petrem Kšádou a Městská rada Hranice v zastoupení JUDr. Ondřejem Michnou

vše: Hranický týden 6, 2000, 20. října, s. 1