PÚ


Názor - Smlouva s Markétou Regecovou je neplatná
V pondělí 8. ledna jsem se zúčastnil veřejného soudního jednání u přerovského Okresního soudu ve věci Město Hranice versus Markéta Regecová.
Město při sporu vycházelo ze smlouvy o smlouvě budoucí, kterou, jak uvedl právní zástupce města, pro město vypracovala hranická firma Jureka. Protože obdobnou smlouvu, jako paní Regecová, uzavřela spousta dalších lidí, měl jsem již dříve možnost do takové smlouvy nahlédnout a jako právníkovi mi bylo jasné, že smlouva je neplatná. Byl jsem proto velmi zvědav, jak si město povede před soudem, zejména poté, co pan starosta nešetřil v médiích hanlivými výroky na adresu paní Regecové a dokonce podal i trestní oznámení.
Ve sporu vystupovalo město v pozici žalobce, z čehož tedy logicky vyplývá, že bude požadovat co nejrychlejší rozhodnutí, aby byla ochráněna jeho práva. Paní Regecová byla naopak v pozici žalované a riskovala, že pokud prohraje, bude muset mj. zaplatit městu vzniklou škodu, která by se v případě sankcí od Philipsu mohla vyšplhat až na několik desítek mil. V tomto případě však došlo k paradoxu. Město navrhovalo řízení přerušit a nebo alespoň odročit. Tento požadavek odůvodňovalo nutností klidu pro jednání a vyšším společenským zájmem, a to, kupodivu, i za předpokladu, že se potencionální sankce od Philipsu každý den zvyšuje o cca 300 000 Kč a s paní Regecovou jednají již tři měsíce zcela bez úspěchu. Paní Regecová se naopak dožadovala rychlého rozhodnutí, aby bylo možno jednat u čistého stolu bez rozehraných soudních pří. Město se pak při jednání pokusilo řízení zdržet použitím klasických právních kliček, když při jednání zavalilo soudkyni hromadou dalších listin a navrhovalo nové výslechy svědků. Soudy pak totiž často jednání odročí za účelem prostudování listin nebo předvolání svědků. Soudkyně výslechy svědků odmítla jako nedůvodné, když meritum věci tkví v platnosti či neplatnosti jediné listiny. Po závěrečných řečech právníků pak vynesla rozsudek: žaloba se zamítá a město zaplatí náklady řízení (cca 47 000 Kč). Rozsudek pak odůvodnila jednoznačně absolutní neplatností smlouvy o budoucí smlouvě. Starosta pak nasadil prohře města korunu, když před novináři úplně popletl odvolání s dovoláním a příslušnost soudů, ačkoliv byl před pěti minutami soudkyní o možnostech opravných prostředků poučen.
A co bude dál? Paní Regecová bude muset konečně dostat takovou částku, jakou si řekne. Podotýkám, že pozemek je teď jednoznačně její a "volný" a ona může požadovat třebas i 100 milionů Kč. Město by takovou částku s ohledem na proinvestované peníze v průmyslové zóně muselo zaplatit, takže 19 milionů je vlastně "almužna". K tlaku na město může použít paní Regecová i soudní návrh na zrušení stavebního povolení na továrnu Philips, protože se smlouvou je neplatná i plná moc pro město, která byla jejím obsahem. Řízení o zrušení stavebního povolení bude patrně delší než samotná výstavba, takže jako poslední termín, do kdy musí město pozemek vykoupit, se jeví kolaudace. Do té doby se pak starosta bude patrně dále věnovat v současné době velmi oblíbenému politickému sportu zvanému "mlžení" tak, jak to dělal doposud. On totiž například nedávno pro HT uvedl, že soud rozhodl, že smlouva s paní Regecovou je platná a opřel se o ni. U soudu však vyšlo najevo, že se jednalo jen o předběžné opatření, které v žádném případě nenapovídá o výsledku sporu a platností smlouvy se nezabývá. Pouze uspořádalo poměry mezi účastníky, aby nedošlo k dalšímu chaosu. Na další starostův trapný pokus jsem narazil v denním tisku ze dne 9. ledna 2001. Tvrdí totiž, že má indicie o tom, že nabývací titul paní Regecové, tedy smlouva, kterou pozemky nabyla v roce 1989, má právní vady. I neprávník ví, že vydržecí doba u nemovitosti je 10 let a tak případné právní vady smlouvy z roku 1989 by byly fakticky bezvýznamné.
Teď už zbývá jen zeptat se na peníze. Paní Regecová požaduje cca 19 milionů Kč (cena pozemku + 5 milionů náhrada škody vzniklé jednáním s firmou P-IMEX + 500 000 Kč za výroky starosty v televizním pořadu Fakta). Podle smlouvy s Philipsem je tento oprávněn od 1. 12. 2000 do předání právně čistých pozemků požadovat od města 10 milionů měsíčně. Řekněme, že asi 1 milion jsou ostatní náklady. Ke dnešnímu dni je tedy hodnota causy Regecová - Philips přibližně 33 milionů. Počítáme-li, že Hranice mají 20 000 obyvatel, vychází to na 1650 Kč na jednoho (i novorozence). Zatím! No a kdo to zaplatí? Podle českých zákonů je každý, kdo hospodaří s cizím majetkem, povinen hospodařit s ním s péčí řádného hospodáře. Statutární zástupci města nepochybně s cizím majetkem hospodaří, a tak jsou povinni požadovat náhradu škody od toho, kdo onu neplatnou smlouvu pro město zpracovává, neboť kvůli její neplatnosti celá škoda vznikla. Mj. by mě zajímalo, kolik město za tak kvalitní dílo zaplatilo. Pokud by pan starosta & spol. použili jinou oblíbenou politickou hru - tzv. "tutlání", dopustili by se tím trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a museli by jít sedět. Tedy, pokud by na ně někdo podal trestní oznámení. Ale on už by se někdo našel, ne? Mgr. Petr Navrátil (pozn. redakce - autor je právník) (Hranický týden 7, 2001, č. 2, 12. ledna, s. 1)

Opravdu odmítala Markéta Regecová komunikovat s Městem Hranice?
(Přerov - rek) Město Hranice se podle slov starosty R. Nováka rozhodlo vyřešit celou záležitost s majitelkou sporného pozemku pod Philisem Markétou Regecovou soudní cestu, protože jiná možnost zde nebyla. Jak se starosta Novák vyjádřil pro Radiožurnál 4. ledna: ...druhá strana nekomunikuje a vyhýbá se jednání, paní Regecová odmítla iniciativu paní senátorky Seitlové a pana senátora Korytáře k setkání a k jednání, tak nevidíme dneska už jinou možnost, než se domáhat svých práv soudní cestou. Starostova slova odmítla senátorka Jitka Seitlová hned druhý den, v pátek 5. ledna na setkání s novináři, když řekla: Tato informace se nezakládá na pravdě, paní Regecová neodmítla žádnou naši iniciativu a to, co starosta Novák řekl redaktorům, je velmi nekorektní. Pozn. redakce: Dopis, který adresovala senátorka Seitlová starostovi města 8. ledna, uveřejňujeme na str. 4. (Hranický týden 7, 2001, č. 2, 12. ledna, s. 1)

Boj o pozemek pod Philipsem nekončí
První kolo vyhrála Markéta Regecová

(HRANICE, PŘEROV - rek) Okresní soud v Přerově v pondělí 8. ledna zamítl žalobu města Hranice, které tímto způsobem chtělo přimět Markétu Regecovou, aby prodala své pozemky pod stavbou Philips. Město se žalobou domáhalo splnění smlouvy o smlouvě budoucí, kterou M. Regecová uzavřela v květnu 1999. Soud však žalobu zamítl v celém rozsahu a označil smlouvu jako absolutně neplatnou ve všech ustanoveních, přičemž část, týkající se ceny, je neurčitá a nesrozumitelná.
Pondělní soudní proces byl zahájen návrhem Města odročit jednání a přerušit řízení, aby podle slov JUDr Michny (právníka, zastupujícího Město Hranice): ... byl klid k jednání a paní Regecovou, protože ze sobotního tisku jsme se dozvěděli, že M. Regecová se dohodě nebrání. Město nabízí, s oporou ve znaleckém posudku, za pozemky cenu 300 Kč/m2.
Právník, zastupující M. Regecovou, JUDr. Kšáda se na místě seznámil s návrhem a poté jej zamítl, neboť podle něj není pravda, že město Hranice čerpalo informace o stanoviscích jeho klientky pouze z tisku: Po celou dobu, kdy věc zastupuji, chtěla paní Regecová jednat a uzavřít smlouvu. Od 16. října probíhají jednání, každá ze stran předložila své návrhy a problém je jen v ceně.
Pro dokreslení intenzity jednání předložil JUDr. Kšáda soudu přehled kontaktů mezi oběma stranami, z něhož vyplývá, že iniciativa plynula ve většině případů z jeho strany a že v celkové bilanci se od 16. října do 19. prosince činilo prodlení města Hranice 41 dnů (z celkových 64 dnů).
Zatímco město nabízí zmíněných 300 Kč/m2, M. Regecová požaduje 1 508/m2. Na počátku sporu žádala 150 Kč/m2 a jak říká: Kdyby se ke mně město nechovalo tak arogantně, mohlo pozemek dávno mít. Dnešní cenu nepovažuje její právní zástupce za nijak nadnesenou: Byla vypočítána znalcem podle metody, která zohledňuje zahraniční investici. Je to metoda, která je u nás používána, například Českou spořitelnou, takže se nejedná o nic nestandardního.
Město Hranice si podle slov JUDr. Michny nechalo vypracovat touto metodou oponentní posudek, přičemž znalec dospěl k ceně 134 Kč/m2, proto i nadále žádá uzavření smlouvy, jak bylo navrženo.
Právní zástupce M. Regecové říká, že jeho klientka nežádá nic víc ani nic míň, než na co má právo: K ceně pozemku je připočítána ještě částka náhrady škody 5 milionů korun za odstoupení firmy P-IMEX od smlouvy s mou klientkou. Dále je v celkové sumě 25 milionů korun obsaženo také půl milionu jako odškodnění za nactiutrhačné výroky, kterých se starosta Novák dopustil v médiích.
Požadavek zamítnutí žaloby v plném rozsahu oddůvodnil JUDr. Kšáda tím, že žaloba města je předčasná, protože k naplnění smlouvy má dojít k nejpozději 31. prosinci 2002, což nenastalo a jednání stále probíhají.
Město navrhlo pro další důkazní řízení výslech svědků - Jana Trefila, který byl za realitní kancelář JUREKA pověřen jednáním s M. Regecovou a ing. Bradáče z MěÚ. Soudkyně zamítla tento návrh s tím, že není nutno provádět další navržené důkazy, protože všechny rozhodné skutečnosti už jsou z listin patrné.
K zamítnutí žaloby se JUDr. Michna a starosta R. Novák stavějí optimisticky: Budeme se odvolávat, okresní soud není poslední instance, která může rozhodnout o tom, zda jsou naše požadavky oprávněné.
Město podle slov starosty podniklo právní kroky, směřující k vyvlastnění pozemků: A máme také jisté indicie, které by mohly vést ke zjištění, že paní Regecová není vlastníkem těchto pozemků. (Hranický týden 7, 2001, č. 2, 12. ledna, s. 1-2)

Philips nemá v úmyslu pokutovat Hranice za nedodržení smlouvy
(HRANICE) Jon G. Richters, generální ředitel TC Philips v Hranicích se k celé záležitosti kolem sporného pozemku pod stavbou vyjádřil pro Polar TV, kdy sdělil, že sice... poloha těchto pozemků není pro stavbu našich budov nijak strategická, na druhé straně musíme připustit, že vzhledem k postupu celé stavby se jedná o rušivý faktor.
Jak dále řekl ředitel Richters, Philips Display Components ČR operuje v souladu s platnými povoleními, které schválily a vydaly české úřady. Ze smlouvy vyplývá, že výkup zmíněných pozemků je v zodpovědnosti české vlády a Města Hranice:
Věříme, že tyto instituce dostojí svým závazkům stejně tak, jak to očekávají ony od nás. Myslíme si však, že vyřešení záležitosti trvá příliš dlouho. Na stavbě našeho závodu už nyní pracuje mnoho lidí. Dosud jsme přímo na stavbě zaměstnali přes 200 lidí, nemluvě o pracovních místech se stavbou nepřímo spojených.
Na dokončovacích pracech bude v krátké době zainteresováno asi 1 000 lidí. Od února navíc budou další stovky montérů provádět instalaci výrobního zařízení. Společnost Philips Dipslay Components Česká republika v této chvíli zaměstnává asi 200 vysoce kvalifikovaných lidí, kteří jsou rozmístěni v našich evropských závodech a absolvují školicí programy.

Otázku sankce, která hrozí městu Hranice za nedodržení smlouvy s Philipsem, komentoval ředitel Jon G. Richters takto:
V lednu zahájíme nábor operátorů do výroby, jichž bude asi 1 000 - ty zaměstnáme do poloviny roku, kdy zahájíme samotnou výrobu. Očekáváme, že většina z nich bude pocházet z Hranic. Naším záměrem je v Hranicích vybudovat výrobní závod. Nemáme v úmyslu účtovat městu pokuty, a tím je nepřímo požadovat od českých občanů (kteří na tyto pokuty přispívají ze svých daní), jestliže to nijak nepřispěje k vyřešení tohoto problému.
Jak jsem už předeslal, stavba nového závodu probíhá v souladu se schválenými povoleními. Do poloviny tohoto roku zahájíme výrobu širokoúhlých plochých obrazovek v rozměrech 28 a 32 palců. Naši odběratelé se už těší na den, kdy začneme vyrábět, stejně jako naši zaměstnanci, kteří pracují s nadšením a motivací. Čekat tedy nemůžeme, a ani nebudeme. Zmíněné pozemky pro nás nemají nijak strategický význam. Budeme-li však nuceni čekat, přibližně 2 000 lidí bude opět bez práce. Pevně věřím tomu, že k tomu nedojde.
(zdroj: Polar TV) (Hranický týden 7, 2001, č. 2, 12. ledna, s. 1-2)

ANKETA
Co říkáte na výsledek procesu?
(HRANICE - jen) Tentokrát jsme se do ulic našeho města vydali, abychom se kolemjdoucích zeptali, zda ví o tom, jak dopadl v tomto čísle zmiňovaný proces, ve kterém město chtělo vyvlastnit pozemek Markéty Regecové na stavbě Philipsu, a taky co si myslí o výsledku tohoto procesu.
Vladimíra, 67 let, důchodkyně: To já vám k tomu nic neřeknu. Já už ty události moc nesleduji, nic mi to neříká, takže ani pořádně nevím, o co jde. Opravdu vám nemůžu k tomu nic říct.
František, 31 let, řidič: Já myslím, že těžko říct, když se teď začalo mluvit o tom, že nemusí být majitelkou pozemků, ale kdoví, co je za tím. Spíš si myslím, že starosta vymýšlí všechno možné, aby ten pozemek od Regecové dostal. Podle mě je zákon na její straně, jestliže je to její pozemek, tak má právo si s ním dělat, co chce.
Roman, 41 let, podnikatel: Já sice nejsem z Hranic, ale o tento případ se zajímám, protože si myslím, že investice Philipsu by mohla pozvednout celý region. Informace o výsledku procesu je pro mne novinkou, ale řekl bych, že to není dobré, že to stavbu sice neohrozí, může to však v budoucnu vyvolat spekulace s pozemky v jiných případech.
Alan, 22 let, student: Něco o tom případě vím, vaše noviny o tom informovaly dostatečně. Co si myslím? Že je to ostuda prezentovat se takovým způsobem doslova před celou Evropou. Řekl bych, že starosta dostal, co si zasloužil.
Petr, 26 let, dramaturg: Cože starosta ten proces prohrál? Huráá!
Marcela, 35 let, nezaměstnaná: Trochu tu situaci musím sledovat, protože mám reálnou šanci dostat ve Philipsu práci a komplikace kolem stavby mne znervózňují. Bojím se, aby to třeba nezpomalilo nebo úplně nezastavilo výstavbu Philipsu. Asi by bylo lepší ten pozemek vyvlastnit nebo se dohodnout. Je to přece pro nás pro všechny, ne?
Jan, 79 let, důchodce: Slyšel jsem o tom, táhne se to už dlouho. Já bych řekl, že když je taková chamtivá, tak ať ji vyvlastní. Nemám rád lidi, co toho chtějí příliš mnoho.
Roman, 32 let, zaměstnání neuvedl: Myslím, že to stavbu Philipsu neohrozí. Co mne zajímá je, jestli se vlastně někdo bude zodpovídat z toho, že situace dospěla až sem, a který z úředníků způsobil, že se bude musit zaplatit taková vysoká cena. Ale abych pravdu řekl, mám obavy, že nikdo za to potrestán nebude.
Jaroslava, 45 let, úřednice: Je to pěkná zlodějina chtít teď za ten pozemek takové peníze, měli ji už dávno vyvlastnit.
Robert, 38 let, lékař: Jo, to jsem četl dnes v novinách. Myslím si že Philips je dost bohatý, aby ji vykoupil a dal jí, co chce. Možná je to otřesný anarchistický názor, ale já jako postanarchista fandím spíše obyčejným lidem.
Ivo, 27 let, student: Já do toho teda moc nevidím, ale zdá si podle drobných náznaků ve vystupování pana starosty, že bude takový typ člověka, který rád z pozadí tahá za nitky. Já jí fandím, i když jsem koukal na tu částku, je celkem přemrštěná. Nechápu proč chce tolik, ona to totiž moc nezdůvodnila.
Jaroslav, stolař: Ať to vyhraje, já jí fandím. Je to trošku podezřelé ty ceny, je to extrém, ale držím jí palce. (Hranický týden 7, 2001, č. 2, 12. ledna, s. 2)