PÚ


Stanovisko členů Zastupitelstva města Hranice
My, níže podepsaní členové Zastupitelstva města Hranice, si uvědomujeme závažnost současné situace týkající se výstavby průmyslové zóny v našem městě a dalšího rozvoje podnikatelských aktivit. Jsme si vědomi toho, že problém, který existuje ovlivňuje nejen dění v našem městě, ale i v České republice a má vliv na pověst naší republiky v Evropě. Jsme si vědomi toho, že vyřešení tohoto problému může pozitivním způsobem ovlivnit další investice v ČR.
Vědomi si těchto skutečností, jsme se rozhodli podepsat následující prohlášení.
1) Na základě svého usnesení z roku 1999 se rozhodlo Zastupitelstvo města vybudovat průmyslovou zónu s cílem snížit nezaměstnanost velké části občanů města a regionu, podpořit budoucí rozvoj našeho města.
2) Postupně, v letech 1999 - 2000, na základě dohod se všemi majiteli pozemků, bylo hmotnými i nehmotnými vklady z prostředků města a státu zhodnoceno celkem 98 zemědělských pozemků, převážně v majetku občanů města tak, že z původně zemědělských pozemků v ceně 10,-Kč/m2 se staly pozemky určené k průmyslovým investicím s cenou několikanásobně převyšujícím tuto částku. Žádný z majitelů pozemků neměl sebemenší námitku vůči investicím, týkajících se zhodnocení jejich pozemků.
3) Po složitých jednáních, kterých se účastnili zástupci města, státních orgánů, představitelé sousedních měst, okresních úřadů, úřadů práce a odborných škol, se našemu městu podařilo získat investora světového významu. Jednání probíhala skoro celý rok. Jednou z výhod, které měla nabídka našeho města, byly smlouvy o smlouvách budoucích kupních s majiteli pozemků.
4) S majiteli 97 pozemků jsme se dohodli na vykoupení jejich, takto zhodnocených pozemků za částku, která byla akceptována oběma stranami, t.j. za průměrné částky 110,-Kč/m2.
Částky vyplacené jednotlivým vlastníkům pozemků může každý občan města zjistit z veřejně přístupných usnesení Zastupitelstva města Hranice.
5) Přes všechna jednání, která vedl odbor majetku města, rada města, starosta města i zástupce místních podnikatelů jsme nebyli schopni, pro nedostatek dobré vůle a neúměrné požadavky druhé strany, uzavřít dohodu s majitelkou jednoho z pozemků. V rozporu s předchozími ujednáními prodala majitelka pozemku svůj pozemek společnosti P-Imex za částku nižší než jí bylo nabízeno městem, t.j. za částku 30,-Kč/m2. Po odstoupení této firmy od smlouvy je právními zástupci majitelky za pozemek, zhodnocený z prostředků všech daňových poplatníků města a státu, bez jakéhokoliv hmotného či nehmotného přispění majitelky, požadována částka převyšující finanční možnosti našeho města, a částku vyplacenou ostatním občanům, t.j. 1500,-Kč/m2. Tento požadavek považujeme za neslučitelný s dobrými mravy a s povědomím odpovědnosti za využití veřejných prostředků. Takto stanovená cena vybočuje z cen stanovených renomovanými znalci. Např. Vysoké učení technické v Brně odborným posudkem stanovilo cenu tržní v naší průmyslové zóně na 110,-Kč/m2.
6) Jsme toho názoru, že je nutno posuzovat smlouvy či činnost nebo nečinnost obou stran nejen z pohledu prosté citace zákonných ustanovení, ale také v rovině dobrých mravů a obecné slušnosti.
7) Pokládáme za nesprávné, aby jeden z majitelů pozemků za svůj pozemek, zhodnocený investicemi z prostředků ostatních občanů města a státu, které strpěl a souhlasil s nimi bez svého jakéhokoliv přičinění, měl majetkový prospěch, který znamená ve svém důsledku zastavení investic ve městě či zadlužení města, které by byli nuceni zaplatit všichni občané našeho města v příštích letech.
8) S politováním musíme konstatovat, že dnes celý problém ohrožuje nejen dokončení realizace největší investice fy Philips ve světě, ale i pověst celé České republiky, jako právního a demokratického státu a také budoucí možné investice v České republice.
10) Uvítali bychom, kdyby všechny sdělovací prostředky objektivně informovaly o všech skutečnostech a nejen o těch, které odpovídají tomu či onomu politickému názoru, ale také aby odpovídaly etickému kodexu novináře.
11) Současně vyjadřujeme svou vůli celý problém řešit dohodou, která byla vždy a je zástupci města deklarována dohodou, kterou jsme schopni a ochotni s uvědoměním si zájmů občanů našeho města a České republiky uzavřít. Věříme, že závažnost problému si je vědoma i druhá strana a vzájemná jednání povedou k dohodě v co nejkratší době. Ve smyslu právního řádu našeho státu, do doby nabytí právní moci rozsudku soudů, budeme posuzovat předchozí právní ujednání se všemi majiteli pozemků za platná a podle nich budeme dále jednat. Věříme, že takto budou i jednat orgány státu.
V Hranicích 18. ledna 2001
Příloha:
podpisová listina (17 členů zastupitelstva)
(Hranický týden 7, 2001, č. 4, 26. ledna, s. 4)


Markéta Regecová nesouhlasí s výroky zastupitelů
Z pověření své klientky Markéty Regecové poskytl její právní zástupce, JUDr. Petr Kšáda, vyjádření ke stanovisku členů zastupitelstva města Hranice z 18. ledna, které bylo zveřejněno v minulém vydání HT.
V uvedeném stanovisku zastupitelstvo prezentovalo názory, že kupní cena, jež za pozemky požaduji, je cenou zvýšenou v důsledku zhodnocení prostředků všech daňových poplatníků města a státu. Můj požadavek je označen jako neslučitelný s dobrými mravy.
Proti těmto výrokům se musím ohradit. Považuji je za zkreslující. Vycházejí z nesprávných informací.
Znalec, který ocenil mé pozemky cenou 1 508 Kč za metr čtvereční, použil k ocenění metodu investorskou, přesně v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 21. července 1999, kterou jsem podepsala. Jedná se o cenu, jež měly mé pozemky předtím, než byly zahájeny stavební práce.
To, že město ostatním prodávajícím předestřelo stav, podle kterého cena pozemků činí 105,- Kč za metr čtvereční, ač je tomu podle znalce jinak, je věcí svědomí představitelů města.
Odmítám nařčení, že mé jednání je neslučitelné s dobrými mravy, ale i to, že bych si chěla přisvojit cizí prostředky. Žádám jen to, na co mám právo. Cena pozemků byla určena odborně znaleckým ústavem.
za Markétu Regecovou JUDr. Petr Kšáda
(Hranický týden 7, 2001, č. 5, 2. února, s. 1)

ROVINA DOBRÝCH MRAVŮ
Ad: Stanovisko členů Zastupitelstva města Hranice

V roce 1999 odešli ze zastupitelstva lidé zvolení za stranu Hranice 2000, nechtěli se podílet na nestandardním jednání Rady města (zejm. starosty R. Nováka) a pokusili se proto vyvolat mimořádné volby. Záměr se nepodařil a v zastupitelstvu zůstali lidé zvolení na kandidátkách ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS a Volby pro Hranice. Zatímco levicová koalice ČSSD a KSČM je docela přirozená (nejen proto, že starosta Novák z ČSSD byl v prvním volebním období zastupitelem za KSČM…), účast tří dalších stran je podivná. Zdá se, že hlavní motivací jsou městské zakázky, které jsou zadávány podnikatelům-zastupitelům a další nepřímé výhody, které z podpory dnešní Rady plynou.
Kolem jednání starosty Nováka a městské Rady je od podzimu 1999 mediální rušno. Začalo to snahou potlačit kritiku radnice, pokračovalo vyhozením ředitele městské knihovny a dnes je příčinou pozemek paní Regecové. Trochu mnoho náhod, aby v tom vedení města bylo namočeno nevinně. A pokaždé je prvotní příčinou právě chování radnice, pro které se vžil pojem AROGANCE. Pro zbylých sedmnáct zastupitelů to ale zjevně není žádný problém. Veliké úkoly, které si zastupitelstvo vytklo, jsou přece mnohem důležitější než slušné jednání s občany…
18. ledna 2001 vydali členové zastupitelstva své Stanovisko k dění kolem pozemku paní Regecové, v němž líčí své vidění věci. Zajímavé je, že některé skutečnosti nechávají úplně stranou:
- Jaktože někdo dostal za pozemek pro továrnu Philipsu víc než jiní? Jak to vlastně berou ti, které zastupitelstvo ošidilo? Ti, kteří chtěli víc, ale na rozdíl od paní Regecové se zalekli starostova strašení paragrafy a řečí o obecném zájmu?
- Jaktože zastupitelé se ani slůvkem nezmiňují o tom, že vina je plně na jejich straně: zaprvé to bylo arogantní jednání starosty Nováka (a možná i dalších) vůči paní Regecové, které zastupitelům zjevně nevadí, zadruhé je vinou zastupitelů, že vypracováním "smlouvy o smlouvě budoucí" pověřilo firmu zastupitele-podnikatele J. Volfa Jureka a ta to udělala tak, že smlouva je od počátku neplatná…
Když vynechají tuto trojitou NEMRAVNOST, je opravdu snadné argumentovat "rovinou dobrých mravů a obecné slušnosti". Ze Stanoviska se zdá, že vedení města po svých právních neúspěších opouští umanutou právnickou rétoriku, přestává se ohánět "zákonností" a začíná šermovat pojmem "mravnost".
Vzhledem k tomu, že mimo členů Rady se v kauze Philips neangažuje žádný ze zastupitelů, je nepochybné, že iniciativa ke Stanovisku vyšla od starosty Nováka a městské Rady. To je v pořádku - jen málo z nás dokáže otevřeně přiznat svou chybu. Ale to, že Stanovisko podepsalo všech 17 zastupitelů, je ostudné. Prozrazuje to, jak se zastupitelstvo cítí - jako družstvo neprávem osočené z faulování a dopingu. Jestli z tohoto falešného pocitu co nejdříve nevyjde, pak je otázka, jestli bude schopno nalézt ve svých řadách viníky celé situace, a jestli bude schopné je potrestat.
Jiří J. K. Nebeský
http://hranice.tripod.com

(Hranický týden 7, 2001, č. 5, 2. února, s. 3)

Hraničtí zastupitelé se chovají jako sloni v porcelánu
V prvním letošním čísle Moravské brány jsem si se zájmem přečetl "Stanovisko členů Zastupitelstva města Hranic". A musím se přiznat, že jsem nad touto, z mého pohledu, slátaninou dost dlouho přemýšlel, za jakým cílem byla sepsána a publikována. Východiskem celého "stanoviska" je popis současného stavu, se kterým musím plně souhlasit. Také si myslím, že celá záležitost kolem nevykoupeného pozemku paní Regecové jest pro naše město, náš region a bohužel i pro celou republiku ostudná a může mít, ať již dopadne jakkoliv, pro nás všechny dalekosáhlé důsledky.
V tomto kontextu však osobně považuji publikované "Stanovisko" svou silnou účelovostí a jednostranností za další příspěvek k "nedomluvě" a komplikaci celé kauzy. Bohužel již samotný text popírá upřímnost úmyslu pisatele, kdy tento v bodě 9 apeluje na sdělovací prostředky ve prospěch objektivní informovanosti a přitom sám účelově konstatuje pouze skutečnosti jemu vyhovující a nikterak se nezmiňuje ani o zřejmých nedostatcích zmiňovaných smluv o smlouvách budoucích, ani o aroganci některých představitelů města, v níž bohužel významně vede sám pan starosta, projevované snad ve všech mediálních vystoupeních, která jsem měl možnost sledovat.
Z uvedeného mi bohužel vyplývá, že 17 údajně podepsaným zastupitelům nejde ani tak o deklamovanou dohodu a vyřešení celého problému, ale pouze o další z pokusů o vytvoření si alibi, že oni za nic nemohou, oni jsou ti hodní, to všechno jen a jen ONA! Vždyť oni jsou všemocný a neomylný úřad a ONA je jen nějaký bezvýznamný občan! Ne, dámy a pánové, takto se nedeklaruje ochota po jednání a dohodě. Vždyť dohoda musí být vždy věcí obou stran (nechceme-li se vrátit k totalitárním praktikám, jak o nich někteří představitelé města volají) a umění dohodnout se je uměním kompromisů a ne ostouzením druhé strany. Ano, chci-li se skutečně dohodnout, nesmím se snížit ke strategii urážek, pomluv a vyhrožování, ať si o druhé straně myslím cokoliv, protože tato strategie účinkuje v demokratické společnosti přesně opačně - jako onen pověstný slon v porcelánu.
Proto mi tak trochu v závěru zmiňovaného "stanoviska" chyběl závěrečný odstavec (který by tomuto stanovisku dal skutečný smysl a určitě by přispěl k vyřešení celé situace), ve znění: ... vědomi si těchto výše uvedených skutečností a také naší výrazné odpovědnosti za uvedený stav, členové zastupitelstva města Hranic se rozhodli v zájmu urychleného řešení celé situace dát k dispozici své funkce ve prospěch osob, jejichž dosavadní angažovanost v celém případu nebude bránit nalezení rychlé a pro obě strany akceptovatelné dohody.
(Laskavý čtenář promine mou naivitu, bohužel jsem si vědom skutečnosti, že takovémuto stupni demokratického myšlení a konání volených zástupců jsme u nás ještě daleci, snad se alespoň mohu utěšovat myšlenkou, že se našli alespoň někteří zastupitelé, kteří se pod kritizované "stanovisko" odmítli podepsat.)
P.S. Pozornému čtenáři jistě neunikne taková drobnost, že se Zastupitelstvo ohání na straně jedné odborným posudkem stanovující tržní cenu vysoce strategického pozemku v průmyslové zóně na 110 Kč/m2, ale hned na straně 2 citované Moravské brány RM vyhlašuje záměr na prodej stavebního pozemku jinde na k. ú. Hranice za výchozí cenu 150 Kč/m2.
Ing. Viktor Langer
(Hranický týden 7, 2001, č. 6, 9. února, s. 3)