PÚ


POZEMEK PRO PHILIPS: proč se angažuje policie?
DOPIS PRVNÍ: Seitlová ministru Grossovi
Vážený pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o stanovisko k případu z mého senátního obvodu, který bohužel ve svém vývoji přesáhl hranice regionu a v důsledku jeho mediální prezentace rozvířil veřejnou diskusi, stejně jako mnoho otázek a podnětů občanů, se kterými se na mne obracejí. Případ se týká výkupu pozemku městem Hranice pro výstavbu technologického centra firmy PHILIPS v Hranicích. Řešení majetkových vztahů mezi městem a jedním z vlastníků pozemků paní Markétou Regecovou je poznamenáno řadou nejasností a zatím bohužel neúspěšností jednání o dohodě. Prosím proto laskavě o sdělení, z jakého důvodu, v jaké kompetenci a na čí žádost a pokyn byli přítomni obchodnímu jednání o výkupu pozemků zaměstnanci Vašeho resortu pan Václav Jakubík, náměstek prezidenta Policie ČR, a JUDr. Zdeněk Navrátil, okresní ředitel Policie ČR Přerov. Přítomnost nejvyšších zástupců Policie ČR na jednání, jehož předmětem byly výslovně výkupy pozemků městem od vlastníka, tedy majetkoprávní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, je postupem více než nestandardním, který vyvolal řadu obav a pochybností i ze strany občanů mého senátního obvodu. Pane ministře, věřím, že se celou situaci podaří objasnit a současně tak přispět ke zlepšení atmosféry pro komunikaci a jednání mezi městem a vlastníkem pozemku.
RNDr. Jitka Seitlová
DOPIS DRUHÝ: Gross senátorce Seitlové
Dle sdělení náměstka policejního prezidenta pro neuniformovanou policii plk. JUDr. Václava Jakubíka, velitele služby Okresního ředitelství Policie ČR pplk. JUDr. Zdeňka Navrátila a na podkladě vlastního šetření konstatuji následující. Město Hranice podalo dne 26. 6. 2000 trestní oznámení na osobu Markéty Regecové, a to na Obvodním oddělení PČR v Hranicích. Je nespornou skutečností, že problémový stav z hlediska pozemků M. Regecové a trestní oznámení na její osobu aktivně inspiroval sdělovací prostředky k aktivitě ve věci samé. Zvláště pak na regionu okresu Přerov. Na základě shora uvedených skutečností se rozhodl plk. Jakubík k tomu, že si provede ověření svých informací o navození případného protiprávního stavu jako celku na místě samém. Toto jeho oprávnění je dáno mimo nižších interních normativních aktů především ustanovením § 2 odst. 1, písm. a), zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, která deklaruje, že ochrana bezpečnosti osob a majetku je na prvním místě v hierarchii jednotlivých úkolů Policie České republiky. Významnou skutečností je též i to, že z hlediska své zastávané funkce je nadřízen všem útvarům služby kriminální policie jak s celorepublikovou působností, tak i s omezenou teritoriální působností. Tudíž i on, tak jak má na mysli ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu, které hovoří o policejním orgánu, je tímto policejním orgánem. Podle sdělení plk. Jakubíka se tento kontaktoval se starostou města Hranice R. Novákem s tím, že chce navštívit město Hranice a zjistit objektivní stav věci již citovaného podaného trestního oznámení ze dne 26. 6. 2000. Toto jednání plk. Jakubíka se na radnici města Hranice skutečně uskutečnilo, ale až dne 4. 8. 2000. Tedy řadu dní po již podaném trestním oznámení. K tomuto jednání byl plk. Jakubík přizván společně s velitelem služby Okresního ředitelství Policie ČR v Přerově. Po tomto provedeném jednání se odebral plk. Jakubík na základě svého vlastního rozhodnutí za osobou Markéty Regecové a s ní se kontaktoval v její provozovně kadeřnictví. Při vlastním kontaktu se dle jeho sdělení řádně prokázal služebním průkazem příslušníka Policie ČR a odznakem Kriminální policie. Tedy z hlediska prokazování totožnosti postupoval plně v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR. Poté Markétu Regecovou oslovil s tím, že zastává funkci náměstka policejního prezidenta pro neuniformovanou policii a že by s ní chtěl pohovořit o předmětné věci. Na jeho slova M. Regecová reagovala tak, že ať chvíli setrvá v její provozovně, ona dostříhá zákazníka a poté, že již má volný prostor. M. Regecová tak skutečně učinila. Dle sdělení plk. Jakubíka měla naprostou volnost rozhovor odmítnout. Přesto však neodmítla si o věci pohovořit, ačkoliv na tuto možnost byla dopředu upozorněna. V p růběhu samotného rozhovoru, který se po celou dobu odehrával v její provozovně, byla M. Regecová telefonicky kontaktována starostou města Hranice s tím, zdali by nebyla ochotna přijít na radnici k osobnímu jednání ve věci předmětného pozemku, s čímž souhlasila. Tyto skutečnosti pak sama sdělila plk. Jakubíkovi. Jinak, tak jak uvedeno výše, rozhovor měl klidný průběh a M. Regecová ani jedenkráte nevyzvala plk. Jakubíka k ukončení rozhovoru nebo k tomu, aby odešel z její provozovny, i když si byla vědoma, že šlo jen o rozhovor k věci. V odpoledních hodinách téhož dne, dle sdělení plk. Jakubíka, došlo k setkání R. Nováka s M. Regecovou, přičemž po návratu plk. Jakubíka zpět na radnici byl tento osloven, zda-li by mohl být přítomen, jako osoba nezúčastněná, jednání starosty s M. Regecovou. Tak se též stalo a na žádost plk. Jakubíka se jed nání zúčastnil též velitel služby Okresního ředitelství Policie ČR v Přerově pplk. Z. Navrátil. Po tomto jednání, které je dokladováno Zápisem z jednání, kde jsou podpisy obou policistů pouze jako nezúčastněných osob, se bez jakýchkoliv problémů plk. Jakubík vrátil zpět do Prahy a pplk. Navrátil do Přerova. Od tohoto jednání se plk. Jakubík s M. Regecovou již nesetkal. Zde je na místě připomenout, že ustanovení § 47 odst. 1, 2, 3 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR deklaruje, že charakter práce a činnosti policie nezbytně vyžaduje spolupráci s ostatními subjekty veřejné správy, jelikož stanovená činnost policie by jinak nebyla efektivní. Uvedené subjekty veřejné správy jsou povinny potřebnou pomoc poskytnout. Mimo jiné Policie ČR plní i preventivní činnost, která spočívá v tom, že upozorňuje orgány a jiné subjekty na nedostatky a závady, které by mohly vést k navození protiprávního stavu i ve vztahu ke škodám na majetku nebo trestné činnosti, a doporučuje vhodná opatření. To se také dle sdělení plk. Jakubíka stalo i v případě města Hranice, kdy jednoznačně deklaroval, že se v tomto případě může jednat o občanskoprávní věc a nikoliv trestněprávní, ale že velmi záleží na objektivním šetření policejních orgánů a právním posouzení věci. Tento názor byl sdělen i M. Regecové. Ona přesto vznesla na plk. Jakubíka dotaz, jak probíhá případné trestněprávní řízení a jaké jsou možnosti postihu její osoby z hlediska litery zákona. Toto jí bylo plk. Jakubíkem vysvětleno. Poté se ptala ještě na rovinu občanskoprávní, což jí bylo též plk. Jakubíkem vysvětleno. Tedy jak plk. Jakubík, tak pplk. Navrátil jednali zcela dle zákona a tedy svou činností nemohli navodit jakýkoliv protiprávní stav.
Stanislav Gross
STANOVISKO: Seitlová se vyjadřuje k odpovědi ministra Grosse
Odpověď pana ministra pochybnosti o důvodech přítomnosti vysokých policejních funkcionářů při obchodním jednání o prodeji pozemků mezi městem a soukromým vlastníkem nevyvrací a nevylučuje možnost nepřípustného ovlivňování a nátlaku ze strany policejních orgánů na p. Regecovou. V zaslaném popisu průběhu případu je těžce přijatelné odůvodnění, že - "náhodou" v den výslechu paní Regecové na jejím pracovišti zavolá pan starosta a pozve paní Regecovou k jednání o prodeji. (Těsně před výslechem p. Regecové se p. náměstek setkal s p. starostou.) - "náhodou" jde p. náměstek na městský úřad, kde je "náhodou" pozván k obchodnímu jednání - zcela "náhodou" se objevuje v tuto chvíli na úřadu města i velitel Okresního ředitelství Policie a opět je "náhodou" pozván k obchodnímu jednání. Stanovisko neuvádí základní informaci, kdo oba policejní funkcionáře k jednání přizval. Ve stanovisku p. ministra chybí dále odpověď na zásadní otázku, z jaké kompetence a pravomoci byli oba vysocí policejní funkcionáři při výkonu služby přítomni jednání o prodeji pozemků, tedy jednání obchodnímu. Pokud se jednalo o výslech nebo vyšetřování, měli být všichni přítomní o této skutečnosti prokazatelně informováni a tak měl být také, včetně všech náležitostí, pořízen zápis z jednání. Ukázkovou je na celém vývoji případu míra konkrétní neodpovědnosti. Za prokazatelné nedostatky v činnostech plněných za úplatu konkrétními osobami mají nést odpovědnost a zaplatit opět daňoví poplatníci. Nezpochybnitelnou příčinou vleklé, nepříznivé situace v plnění závazků města je smlouva o smlouvě budoucí prodeje pozemků. Ať již z úmyslu manipulace s cenou pro vlastníky, nedbalosti, nebo neznalosti, umožňuje její formulace zpochybnění smlouvy. Náhradu škody, která městu Hranice vznikne v důsledku této právně nejednoznačně formulované smlouvy, musí město vymáhat na dodavateli zakázky - právního podkladu, nikoliv na občanech města.
Vzhledem k rozsáhlosti korespondence jsou texty redakčně kráceny.
(Jitka Seitlová, Mladá fronta DNES, Ze střední Moravy, 07.02.200, s. 07)
Za spornou cestu náměstka Jakubíka nikdo nepotrestá
H r a n i c e - Druhý muž tuzemské policie Václav Jakubík se nemusí bát žádného postihu za to, že před časem zasáhl do sporu o prodej hektarového pozemku pod továrnou koncernu Philips v Hranicích na Přerovsku. Nevykoupený pozemek komplikuje spuštění továrny na výrobu obrazovek, která má zaměstnat přes tři tisíce lidí. Jakubíkovo chování sice pobouřilo řadu poslanců zejména z parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost, náměstek policejního prezidenta však zůstává ve funkci. Postavil se za něj ministr vnitra. Jakubík zajel za majitelkou sporné parcely Markétou Regecovou na Moravu a přemlouval ji, aby svůj pozemek prodala. "Náměstek se mě snažil tři hodiny přesvědčit, ať podepíšu plnou moc městu," uvedla před časem Regecová. Nezávislí právníci tvrdí, že podle zákona o policii neexistoval jediný důvod, aby Jakubík někam jezdil. Jeho výlet do Hranic však dodnes nezačal nikdo ani prověřovat. "Tam už nejde jen o pár metrů čtverečních pozemku, ale možná o ohrožení základního ústavního práva svobodně disponovat se svým majetkem. Jsem znepokojen tím, aby se představitel represivního orgánu posílal na někoho, kdo je v konfliktu s veřejnou mocí," prohlásil šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Petr Nečas (ODS). "Celou věc budeme dál sledovat, a kdyby se to mělo opakovat, vyžádalo by si to zásadnější řešení," varoval. Další člen výboru František Ondruš (US) vyzval Jakubíka přímo k rezignaci. "Bylo to krajně nevhodné, a pokud to náměstek nedokázal posoudit, měl by zvážit své setrvání ve funkci," řekl. Vnitro se už k případu nehodlá vracet. "Ministr se již vyjádřil," řekla pracovnice tiskového oddělení ministerstva. Při jednání výboru pro obranu a bezpečnost ministr Stanislav Gross (ČSSD) připustil, že Jakubíkova iniciativa nebyla standardní, odmítl však, že by náměstek porušil zákon. Za těchto okolností Jakubíkovi za cestu do Hranic již nic nehrozí. Inspekce ministra vnitra, která má prošetřovat trestné činy policistů, se případem nezabývala a žádné jiné šetření nezačalo. "Nevím o tom, že by v této věci bylo vedeno nějaké kázeňské nebo kontrolní řízení," řekla mluvčí policie Ivana Zelenáková. Sám náměstek se k případu odmítl vyjádřit, senátorce za Přerovsko Jitce Seitlové (ODA) však přišla odpověď na dopis, kterým před časem požádala vnitro o vysvětlení. Ministr Gross v odpovědi uvedl, že Jakubík Regecovou kvůli vleklému sporu o prodej jejího pozemku Hranicím navštívil, protože na kadeřnici podala tamní radnice loni v červnu trestní oznámení. Jakubík chtěl podle Grosse na místě zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají. V odpovědi však podle Seitlové chybí základní věc, kdo Jakubíka do Hranic pozval a z jaké pravomoci zasahoval do obchodního jednání. "Do budoucna by to mohlo znamenat neomezenou pravomoc pro přítomnost zástupců policie při jednáních o prodeji nemovitostí a policejní kontrolu takových jednání, tedy situaci typickou pro policejní stát," varovala nespokojená senátorka.
(MICHAL ŠVERDÍK, Mladá fronta DNES, Z domova, 06.02.2001, strana: 04)
Policejní náměstek byl u jednání "náhodou"?
Senátorka Seitlová postrádá odpověď na základní otázku: Kdo Jakubíka pozval?
(PŘEROV, HRANICE - r) Senátorka Jitka Seitlová, která před časem požádala ministra vnitra Stanislava Grosse o odpověď na otázku, kdo pozval k jednání s Markétou Regecovou vysokého policejního úředníka, obdržela v těchto dnech stanovisko.
Podle senátorky Seitlové odpověď ministra nevyvrací pochybnosti o důvodech přítomnosti vysokých policejních funkcionářů při obchodním jednání o prodeji pozemků mezi městem a soukromým vlastníkem a nevylučuje možnost nepřípustného ovlivňování a nátlaku ze strany policejních orgánů na paní Regecovou.
V zaslaném popisu průběhu případu je těžce přijatelné odůvodnění, že - "náhodou" v den výslechu paní Regecové na jejím pracovišti zavolá starosta a pozve paní Regecovou k jednání o prodeji (těsně před výslechem Markéty Regecové se náměstek Jakubík setkal se starostou)
- "náhodou" jde náměstek Jakubík na městský úřad, kde je "náhodou" pozván k obchodnímu jednání
- zcela "náhodou" se objevuje právě v tuto chvíli na úřadu města i velitel Okresního ředitelství Policie a opět je "náhodou" pozván k obchodnímu jednání.
Stanovisko ministerstva vnitra neuvádí základní informaci, kdo oba policejní funkcionáře k jednání přizval. Ve stanovisku ministra chybí dále odpověď na zásadní otázku, z jaké kompetence a pravomoci byli oba vysocí policejní funkcionáři při výkonu služby přítomni jednání o prodeji pozemků, tedy jednání obchodnímu. Pokud se jednalo o výslech nebo vyšetřování, měli být všichni přítomní o této skutečnosti prokazatelně informováni a tak měl být také, včetně všech náležitostí, pořízen zápis z jednání.
Jak senátorka Jitka Seitlová dále uvádí: Přítomnost obou policejních funkcionářů se jeví zcela v rozporu s názorem pana náměstka deklarovaném při jednání, a to, že se mezi paní Regecovou a městem jedná o občanskoprávní spor, nikoliv spor trestněprávní. Občansko právní spory nejsou ve smyslu platných zákonů předmětem jakéhokoliv šetření Policie.
Senátorka Seitlová považuje za nepřípustný a precedentně nebezpečný náznak odůvodnění ke kompetenci přítomnosti funkcionářů Policie obchodnímu jednání, vyplývající z obecných ustanovení zákona o Policii ČR, které deklaruje, že ochrana bezpečnosti osob a majetku je na prvním místě, stejně jako naznačený důvod jakési prevence případných možných trestných činů:
Přijetí takového pojetí zákona by znamenalo do budoucna neomezenou pravomoc k přítomnosti zástupců policie při jednáních o prodeji nemovitostí mezi fyzickými a právnickými osobami a policejní kontrolu těchto jednání - situaci typickou pro policejní stát.
Za ukázkovou považuje senátorka Seitlová míru nezodpovědnosti, která se projevila v tomto případu:
Za prokazatelné nedostatky v činnostech plněných za úplatu konkrétními osobami mají nést odpovědnost a zaplatit opět daňoví poplatníci. Nezpochybnitelnou příčinou vleklé, nepříznivé situace v plnění závazků města je smlouva o smlouvě budoucí prodeje pozemků. Ať již z úmyslu manipulace s cenou pro vlastníky, nedbalosti, nebo neznalosti umožňuje její formulace zpochybnění smlouvy. Náhradu škody, která městu Hranice vznikne v důsledku této právně nejednoznačně formulované smlouvy, musí město vymáhat na dodavateli zakázky - právního podkladu, nikoliv na občanech města. (Hranický týden 7, 2001, č. 6, 9. února, s. 1)