Táborité na poli průmyslové zóny
(HRANICE) Spor o pozemek pod Philipsem rozdělil veřejnost na dva tábory - jeden stojí za Markétou Regecovou, druhý dává za pravdu Městu Hranice. V současné situaci a s ohledem na to, jaký postoj v celé věci nadále zaujímá vedení města, si troufám tvrdit, že Markéta Regecová získá, aniž by o to jakkoli usilovala, nové příznivce.
Občané, přítomní na zasedání městského zastupitelstva minulý čtvrtek byli totiž svědkem vytrvalého mlžení, vyhýbavých odpovědí nebo žádných odpovědí. To, co úzké vedení města předvádí, není pro úspěšné řešení celé záležitosti vůbec příznivé a naopak může celou věc ještě zhoršit.
Zasedání zastupitelstva, konkrétně problému Philips, věnujeme převážnou část zpravodajství v tomto vydání.

Renata Kosková
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 1)

Náklady města v kauze Philips i nadále porostou
(HRANICE - rek) Náklady města, spojené s případem Philips, rostou den co den, zejména pokud by se v nich zohlednila i smluvně zakotvená sankce od firmy Philips. Jaké jsou další náklady města spojené s výkupem uvedeného pozemku (náklady na právní pomoc apod.) - tak zněla další otázka v petici.
Co odpovědělo město?

Náklady na znalecké posudky jsou do dnešního dne přibližně v částce 110 tis. Kč. Další náklady nelze do dnešního dne specifikovat.
Zastupitelstvo města se problémem intenzivně zabývalo a zabývá. Podrobně byl problém výkupu posledního pozemku v naší největší průmyslové zóně projednán na pracovní schůzce dne 18. ledna 2001. Na tomto jednání přijali zastupitelé zásadní stanovisko, které bylo rozesláno všem mediím. Bohužel názor členů zastupitelstva města byl uveřejněn pouze v Hranickém týdnu a v Moravské bráně. Nicméně, všichni občané se s ním a s fakty v něm uvedenými mohli seznámit.
A co zaznělo v pozdější diskuzi na zasedání zastupitelstva?
Jeden z přítomných občanů, Josef Christel, se zajímal o to, proč starosta města uzavřel smlouvu mezi Městem a firmou Philips (v níž jsou stanoveny sankce) a proč ji podepsal v době, kdy si byl plně vědom toho, že jeden z pozemků není vyřešen a problém kolem něj se zvětšuje.
Otázka dalšího z občanů, Pavla Krejčiříka, byla spíše řečnická: Proč se ve výčtu nákladů neobjevila částka 300 tisíc korun, kterou město zaplatilo firmě P-IMEX za to, že odstoupila od smlouvy?
Tuto částku schválilo městské zastupitelstvo vloni na podzim, v odpovědi zastupitelů se však suma neocitla a nikdo nevysvětlil proč. Znamená to snad snahu města co nejvíce bagatelizovat výdaje a zastřít hrozící fakt, že tento případ může město zadlužit na dlouhé roky dopředu?
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 1)

Přijďte osobně a pátrejte osobně
(HRANICE) Sto dvacet pět občanů města položilo zastupitelstvu několik otázek, které jsou v případu Philips zajímavé a zdá se, že zatím nebyly dostatečně vysvětleny. Občané sice žádali o odpověď zastupitelstvo, odpovědi však připravila rada města Hranice a zastupitelstvu je předložila jako hotový pokrm.
Z reakcí některých zastupitelů bylo zjevné, že sami nemají ve věci příliš jasno. Také skutečnost, že zastupitelé vůbec v materiálech neobrželi text petice a seznámili se s ním až na zasedání, je poněkud podivná. Petice obsahovala několik otázek, každé z nich věnujeme samostatný článek. První otázka žádala odpověď na to, v jakém rozmezí se pohybovaly ceny za výkupy pozemků pro uvedenou stavbu.
Odpověď města:
Ve smyslu ust. § 85 odst. a, zák. č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu města vyhrazeno zcizování nemovitých věcí, tedy i pozemků. Veškeré výkupy pozemků byly schvalovány usneseními, na jednáních zastupitelstva města. Není tedy nutno, aby zastupitelstvo města ceny a osoby zjišťovalo dodatečně.
Veškeré skutečnosti jsou uvedeny v jednotlivých usneseních zastupitelstva města, která jsou, včetně zápisů z jednání, veřejně přístupná všem občanům města k nahlédnutí ve smyslu ustanovení § 16 zák. č. 128/2000 Sb.
Občané, pokud mají o tento problém zájem, mohou kdykoliv nahlédnout do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města. Jednání zastupitelstva města jsou ze zákona o obcích veřejná, kterýkoliv občan města se mohl a může jednání zastupitelstva města zúčastnit.
Každý ze sto dvaceti pěti občanů, podepsaných pod peticí, tedy může osobně přijít do kanceláře starosty města a osobně si vyhledat požadované údaje. Osobně mohou přijít i další občané, kteří se necítí uspokojeni odpovědí města.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 1)

Kdo zpracoval smlouvu o smlouvě budoucí?
(HRANICE - rek) Sporná smlouva o smlouvě budoucí mezi Městem Hranice a Markétou Regecovou byla předmětem jedné z otázek v petici občanů.
Jak přesně zněla otázka v petici?
Kdo a za jakou úhradu prováděl výkupy uvedených pozemků pro město Hranice a zda bude městem požadována náhrada škody vzniklé právně pochybenou smlouvou o smlouvě budoucí.
Jak zněla odpověď města?
Výkupy pozemků byly prováděny odborem majetku města Hranice, ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Svatoně, na základě usnesení zastupitelstva města. Jak je výše uvedeno, usnesení zastupitelstva jsou k dispozici na městském úřadě k nahlédnutí všem občanům města Hranice. Není tedy nutno požadovat po zastupitelstvu města zjišťování některých skutečností, jak je uvedeno v žádosti, ale je nutno uplatňovat práva občana, která stanoví zákon. Je to de facto, vyvracení dveří, které jsou ze zákona otevřeny.
Tvrzení, že smlouva o smlouvě budoucí kupní je právně pochybená, je pouze subjektivní názor. O platnosti smluv v právním státě rozhoduje jen soud. V tomto případě doposud neexistuje platné rozhodnutí jakéhokoliv soudu.
Otázka, zda realitní kancelář Jureka (jejímž spolumajitelem je zastupitel Volf) nese vinu na tom, jak byla zpracována smlouva o smlouvě budoucí, byla tedy smetena ze stolu velmi jednoduše.
Odpověď byla pro většinu přítomných včetně některých zastupitelů dosti překvapivá, protože v posledním půl roce, kdy kauzu Philips sledují sdělovací prostředky, se opakovaně hovořilo o realitní kanceláři Jureka a nikdo z vedení města tyto informace nijak nedementoval. Proč tedy náhle nové oznámení, které se snaží realitní kancelář Jureku odstavit ze scény?
Co jsme zjistili?
Není sporu o tom, že v květnu 1999 Jureka vyhrála veřejnou zakázku na vyřešení vlastnických vztahů v budoucí průmyslové zóně Hranice-Drahotuše. (obesláno bylo pět firem, přihlásily se tři, dvě odstoupily a vybíralo se z jedné).
Advokátní kancelář JUDr. Svatoně zajišťovala v období od října 1999 do jara 2000 výkupy pozemků a byla pověřena zpracovat kupní smlouvy. JUDr. Svatoň je vázán ze zákona mlčenlivostí, mohl však pro HT sdělit, že smluv byly řádově desítky a všechna jednání proběhla bez problémů: Ohledně výkupů nebyl žádný problém, ten je v něčem jiném, což se mnou ovšem nijak nesouvisí. Totiž dříve, než byly prováděny výkupy, musely být sestaveny smlouvy a smlouvě budoucí. Ty jsem nedělal já, a zejména ne smlouvu s paní Regecovou. Tu připravil někdo jiný.
Advokátní kancelář JUDr. Svatoně tedy skutečně pracovala na výkupech pozemků spolu s odborem správy majetku. Nepřipravovala však smlouvu o smlouvě budoucí a rozhodně ne onu spornou smlouvu mezi městem a M. Regecovou.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 1-2)

Nikdo neví, kde se vzal policejní náměstek Jakubík
(HRANICE - rek) Proč přijel policejní náměstek Jakubík za paní Regecovou, kdo jej pověřil k jednání s ní a kdo jej přizval k jednání u starosty - to jsou otázky, na které nikdo nezná odpověď.
Na otázku, která v petici zněla doslova takto: Zda je pravda, že majitelku uvedeného pozemku navštívil v této věci náměstek policejního prezidenta. V případě, že tomu tak bylo, na čí popud? odpovědělo město těmito slovy:
Na první část otázky může odpovědět jen paní Regecová. Na druhou otázku zná odpověď jen pan Jakubík. Doporučujeme obrátit se např. na paní senátorku Seitlovou nebo jiného poslance či senátora, který jediný může interpelovat v této věci ministra vnitra. Zastupitelstvo města není zákony oprávněno podávat interpelace na členy vlády.
Pokud se paní Regecová cítí jednáním pana náměstka jakýmkoliv způsobem omezena ve svých právech, měla by podat podnět orgánům činným v trestním řízení nebo přímo inspekci ministerstva vnitra.
Otázka, zda je pravda, že majitelce pozemku bylo vyhrožováno, se dočkala této odpovědi:
Na tuto otázku může odpovědět jen paní Regecová. Vyhrožování je trestným činem. Pokud bylo paní Regecové vyhrožováno, měla by se obrátit na orgány činné v trestním řízení.
Oficiální odpověď města však byla na zasedání zastupitelstva přece jen obohacena o další pozoruhodné sdělení. Poté, co se pan Tvrdoň, který tu zastupoval paní Regecovou, zeptal starosty Nováka ještě jednou, kde se tedy vzal v jeho kanceláři policejní náměstek Jakubík a proč tam byl, odpověděl starosta: Nevím.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 1-2)

ZASTUPITELÉ SE OMLOUVAJÍ PANÍ REGECOVÉ
(Hranice - ret) Poslední zastupitelstvo se několik hodin věnovalo projednávání "kauzy Philips". Bylo zajímavé poslouchat, jak někteří zastupitelé sice jsou ochotni přiznat, že "někde se stala chyba", ale protože tuto chybu neudělali oni osobně, nemohou za ni přece být zodpovědní a nějak ji napravovat. Stejně tak za ni nemůže být zodpovědné zastupitelstvo jako celek.
Ing. Knobloch: Já osobně jsem mluvil s panem dr. Kšádou po telefonu a vyjádřil jsem i částěčně politování nad tvrzením pana dr. starosty ve Faktech, já osobně jsem ale paní Regecové nikdy nevyhrožoval.
Mgr. Raindl: Já jsem osobně starostovi řekl, že jestli se k paní Regecové choval nevhodně, je to jeho osobní vlastnost, ale vidím to, že je to pracovitý a dělný člověk. Já osobně se omlouvám paní Regecové, jestli se jí město nějakým způsobem dotklo. Já jsem ochoten se jí omluvit veřejně i ve sdělovacích prostředcích.
Ing. Jašek: Já bych chtěl vyřídit za ty občany, kteří jsou na straně města v kauze Regecová, že já jsem spíše proti paní Regecové. V případě, že se bude hlasovat o koupi toho pozemku, budu souhlasit pouze s částkou do 300 Kč/m2. Já osobně se jako člen MZ necítím ani trochu vinen v tom, že tato situace nastala. Jestli někdo udělal chybu, tak to mohl být pan starosta svým jednáním.
O tom, že starostu musel do funkce někdo zvolit a svým mlčením či souhlasem podporovat, zastupitelé nic nevědí...
Dr. Novák: U mě v kanceláři seděl pan Tvrdoň s paní Regecovou. Já jsem se mimochodem paní Regecové omluvil.
Bc. Nebeský (občan): Teď pan starosta řekl, že se paní Regecové omluvil - pan Tvrdoň sedí tady a když jsem se ho zeptal jestli se starosta skutečně omluvil, řekl: Já o ničem nevím. Tak omluvil se, nebo ne? Navrhuji, aby MZ přijalo usnesení, že lituje všech chyb, které se ze strany města udály. Tento vstřícný krok má podle mě smysl.
Městské zastupitelstvo o tomto návrhu nejednalo a žádné usnesení nepřijalo.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 3)

CO PŘINESLA DISKUZE?
Na zastupitelstvu bylo rušno, projednávala se totiž petice 125 občanů ke "kauze Philips". Zastupitelé se dělili na ty: a) kteří se omluvili a nepřišli (V. Bureš, J. Číhalová, J. Haša , D. Jablonská), b) kteří se ani slovem nevyjádřili (M. Hercík, A. Horová, J. Ježík, J. Kaštovský, J. Oplatek, L. Petřík, M. Střílka, J. Volf a J. Žurmanová), c) kteří tvrdili, že oni osobně za nic nemůžou, že možná město udělalo nějaké chyby, ale z nich pro ně osobně nic nevyplývá (J. Jašek, P. Knobloch, M. Raindl), d) kteří říkali, že město žádnou chybu neudělalo, že je naopak paní Regecovou vydíráno (R. Novák), e) kteří řekli, že "k rozmýchání celé kauzy přispěla média" (V. Zima), f) kteří by stejně jako občané rádi znali odpovědi, ale nedostává se jim jich (J. Úlehla).
Starosta (městská rada) používal k obhajobě své verze skutečnosti slovíčkaření, polopravdy a prokazatelné zkreslování. Přestože to muselo být všem zúčastněným zřejmé, nikdo ze zastupitelů se nad tím nepozastavil. Možná už si to všechno vyříkali v lednu, tehdy totiž celou věc projednávalo zastupitelstvo za zavřenými dveřmi a následně pak přijalo známé Stanovisko.
Zatímco zastupitelé hájí "status quo", tedy vůbec neuvažují o svém odchodu z funkcí a kauzu se snaží interpretovat čistě jako majetkoprávní spor, občané, kteří se přišli na schůzi podívat a se svými příspěvky vystoupili, se ptali po příčinách - důvody kauzy jsou podle nich především morální.
zastupitel Knobloch: "Začalo to mažoretkami, potom pan mgr. Vystrčil - knihovna, pak Arogance pryč z radnice, Příjemný úder a teď se nám to sklouzlo na jednom hektaru Philipsu."
občan Nebeský (to jsem já): "Ale stále jde o totéž a pořád se to opakuje a bude se to opakovat - starosta Novák je arogantní, neumí jednat s lidmi a zastupitelstvo se pořád tváří jakože se nic neděje."
občan Krejčiřík: "Buďme rádi, že konečně nastal nějaký dialog mezi občany a městem. Je opravdu smutné, že to muselo být až na popud nějaké petice."
starosta Novák: "Já jsem rád, že to takhle cítíš. Já to cítím také tak."
Vystupující občané byli často nervózní, zbytečně podráždění. Já osobně jsem se např. dopustil ošklivého omylu, když jsem JUDr. Volfa označil za firemního společníka JUDr. Svatoně, přestože žádné takové spojení neexistuje atd.
Z diskuze nevzešlo žádné prohlášení. Definitivně se potvrdilo, že pro toto zastupitelstvo bude kauza vyřešena ve chvíli, kdy paní Regecová svůj pozemek městu konečně prodá. Otazníky kolem jednání jednotlivých zastupitelů a neuvěřitelné podivnosti (kufřík s pěti miliony, angažmá vysokých činovníků policie atd.) celého případu mají zůstat nevyřešeny. Vždyť se přece nic zvláštního nestalo. Za všechny to shrnul starosta Novák větou: "Mě mrzí, že ta diskuze směřuje k tomu, kdo za co může."
Jiří J. K. Nebeský
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 3)

NAŠE DĚTI NÁS BUDOU PROKLÍNAT
(Hranice - ret) Kauzu "Regecová" městská rada zřejmě schválně umístila až na konec jednání zastupitelstva. V té době už jsou unavení nejen zastupitelé, ale i přihlížející občané. V úplném závěru však zazněl velmi závažný příspěvek pana Číhala, který se netýkal paní Regecové, ale továrny Philips: "Těžko se mi mluví, právě jsem prodělal astmatický záchvat. Podrobně jsem si pročetl zprávu o dopadech továrny Philips na životní prostředí, kde se doslova píše: "nepříznivě ovlivní astmatiky". Těch je v Hranicích 20%. Jenom samotný Philips bude překračovat emise oxidů dusíku nad limit! Co dálnice, co spalovna Cementu?! Prosím vás, vždyť vaše děti vás budou proklínat, že jste dovolili postavit něco takového v obytné zastavbě! To bude k nežití, padne inverze a budeme chodit doslova v plynových maskách! Jak mohlo být vydáno stavební rozhodnutí?"
Starosta Novák: "Písemně vám odpoví odbor životního prostředí, já vím, že zákon přímo stanovuje, aby u zdrojů znečištění byla zpracována a veřejně projednána dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí. To bylo veřejně projednáno a nezazněly žádné zásadní připomínky. Z toho důvodu, pokud vím, orgány státní správy tuto stavbu povolili."
Pan Číhal: "Ta připomínka je přece ve zprávě! Když se tam říká, že emise poškodí zdraví občanů, tak nemělo být vydáno stavební povolení. Mrzí mě, že nás občany jste nechránili při posuzování této stavby!"
Slova pana Číhala nevyvolala žádnou diskuzi zastupitelů.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 3)

JE TO ŠPATNÉ...
(Hranice - ret) Na úvod schůze zastupitelstva vystoupil bývalý hranický starosta V. Juračka a podivil se nad tím, že projednávání jím iniciované petice s podpisy 125 občanů města se ocitlo v programu až na posledním místě mezi "připomínky, různé". Také řekl, že v průvodním dopise žádal, aby o termínu projednávání byl informován "v dostatečném předstihu". Žádný dopis však dodnes neobdržel. Současný starosta R. Novák na to řekl: "Pokud by pan dr. Juračka s určitostí napsal, že chce být informován 5, 10, 20 dní předem, tak by to Městský úřad učinil, ale "dostatečný časový předstih" je natolik neurčitá záležitost, že je to věc do diskuze."
Na tato slova nereagoval žádný zastupitel. Až na přímou otázku jednoho z občanů prohlásil zastupitel M. Raindl: "Jestli řekne starosta, že tam musí být nějaká lhůta, je to špatné." Jinak starostovo prohlášení nikdo ze zastupitelů nepovažoval za hodnou diskuze.
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 3)

BYLO TO NĚCO, CO SE NEDÁ ANI SLOVEM VYPOVĚDĚT…
Vážení spoluobčané, svými kolegy z volební strany Hranice 2000 jsem byl pověřen, abych Vám na stránkách Hranického týdne zprostředkoval dojmy z posledního zasedání Zastupitelstva města Hranic. Obávám se, že se mi to nepodařilo. Bylo to totiž něco, co se "nedá ani slovem vypovědět, ani perem vypsat". Museli byste to zažít takříkajíc na vlastní kůži. Mohu Vám nabídnout jen několik dílčích postřehů. Případné zájemce odkazuji na pořízený videozáznam.
PhDr.Vladimír Juračka

Nevadilo jim, že jednají podle pravidel, která nejsou v souladu se zákonem.
Zastupitelé měli na svém zasedání změnit ustanovení svého jednacího řádu, která jsou v rozporu s platnými zákony. Jedná se o pasáže ukládající občanům povinnosti nad rámec zákonů. Na tuto skutečnost je písemně upozornil Okresní úřad Přerov a vyzval je ke zjednání nápravy. Starosta však tento bod na program zastupitelstva nezařadil. Ostatně, ani členové zastupitelstva, po té co byli na tuto skutečnost jedním z občanů upozorněni, neprojevili ochotu se změnou jednacího řádu zabývat. Zdá se, že neberou vážně svůj slib, jehož složením se ujali svých práv a povinností člena zastupitelstva obce. Slibovali totiž, že se budou při vykonávání své funkce řídit Ústavou a zákony České republiky. Občanům nezbývá než si počkat až zjedná nápravu krajský soud.
Za přípravu zasedání zastupitelstva odpovídá starosta.
A jak své povinnosti na tomto úseku plní, respektive neplní, se měli možnost přesvědčit občané přítomní na posledním zasedání zastupitelstva 22. února. Zastupitelé se měli zabývat projednáním podpisové akce občanů ve věci výkupu sporného pozemku pro stavbu továrny Philips. Ačkoliv žádost občanů na projednání této věci zastupitelstvem byla starostovi doručena 16. ledna 2001, starosta seznámil zastupitele s touto žádostí až na zasedání zmíněného zastupitelstva 22. února. Přitom měl starosta podle jednacího řádu zastupitelstva nechat vyhotovit k této závažné záležitosti písemný materiál obsahující návrh na usnesení a důvodovou zprávu. Zastupitelé měli zpracovaný materiál obdržet nejpozději do pěti dnů před zasedáním zastupitelstva, aby se tak na jednání mohli řádně připravit a vyjádřit. Nic z toho se nestalo. Nikdo ze zastupitelů se proti tomu neohradil a nevolal starostu k odpovědnosti. Občané tak měli možnost konstatovat, že zastupitelé zřejmě necítí potřebu, natož povinnost se na projednávání předložených návrhů řádně připravovat a zodpovědně vyjádřovat. Čestnou výjimkou mezi zastupiteli byl pouze pan Úlehla. Zastupitelé města posuzují jednací řád jinak ve vztahu k občanům a jinak k sobě samým. Občany šikanují ukládáním povinností nad rámec platných zákonů. Povinnosti, které si zastupitelé sami uložili, plní jen tehdy, kdy se jim to hodí.
Já o voze, ty o koze.
Tento nechvalně známý model komunikace připomínaly některé odpovědi starosty a některých členů zastupitelstva na dotazy přítomných občanů. Např. na dotaz jaké jsou další náklady města spojené s výkupem pozemku (náklady na právní zastoupení apod.) odpověděla rada, cituji: "Náklady na znalecké posudky jsou do dnešního dne přibližně 110 tis. Kč." Do dějin veřejné správy vejde nespíš výrok starosty. Dotázán, proč v zákonné třicetidenní lhůtě neodpověděl na dopis občanů, pronesl: "Dotyčný chtěl být informován v dostatečném časovém předstihu. To je příliš neurčitý časový úsek, nevím co to znamená, proto jsem nemohl odpovědět."
(Hranický týden 7, 2001, č. 9, 2. března, s. 3)