PÚ


Hranický cementář. Noviny akciové společnosti Cement Hranice pro zaměstnance a partnery firmy. 45, 2001, únor, příloha 1:

NABÍDKA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI CEMENT HRANICE
Občas posloucháme zprávy o tom, jak se zástupci různých politických stran v některých městech a obcích dokážou dohodnout na solidní spolupráci ve prospěch jejich obyvatel. Jeden takový příklad máme i u sousedů v Bělotíně. Domníváme se, že i v Hranicích existuje dlouhá řada otevřených problémů, jejichž řešení by bylo účinnější a rychlejší při konstruktivnější spolupráci ve prospěch obyvatel, jejichž zájmy se tak často někteří ohánějí.
Měli jsme možnost přesvědčit se o upřímné snaze některých členů městské rady i zastupitelstva účinně řešit místní problémy. Na druhé straně nesouhlasíme s tím, že každý člen opozice vítá prodlužování sporu o pozemky, aby získal pozitivní politické body snadněji než svojí vlastní aktivní prací. Představenstvo naší společnosti proto nabízí zástupcům vedení města i opozice setkání u kulatého stolu. Chceme věřit, že obě strany, na důkaz své upřímné snahy napomoci vybřednout z nedůstojné pozice, do které se místní politika dostala, naše pozvání přijmou. Nabízíme termín 17. března v 9 hodin, v zasedací místnosti akciové společnosti Cement Hranice.

Etický kodex novináře čili lhaní politika?
(...) Ještě pro něco mě upoutal Hranický cementář, uveřejňuje totiž nabídku představenstva na setkání zástupců vedení města i opozice u kulatého stolu (sobota 17. března v 9 h v zasedací místnosti Cementu): "Měli jsme možnost přesvědčit se o upřímné snaze některých členů městské rady i zastupitelstva účinně řešit místní problémy (zřejmě jsou mínění především ing. Petr Knobloch a ing. Jiří Haša, kteří jsou zároveň zaměstnanci Cementu i zastupiteli Hranic - pozn. autora). Na druhé straně nesouhlasíme s tím, že každý člen opozice vítá prodlužování sporu o pozemky, aby získal pozitivní politické body snadněji než svojí vlastní aktivní prací." Jestli tohle je vážně míněné pozvání ke kulatému stolu, pak si myslím, že opravu žijeme v Kocourkově Lhotě…
Jiří J. K. Nebeský
http://hranice.tripod.com
Hranický týden 2001, č. 11, 16. března, s. 3 (neotištěný úryvek)

Kulatý stůl bez opozice
(HRANICE) Setkání u kulatého stolu nabídlo představenstvo akciové společnosti Cement Hranice prostřednictvím Hranického Cementáře (ÚNOR 2001) městské radě a opozici.
Setkání by se mělo uskutečnit tuto sobotu 17. března od 9 hodin v zasedací místnosti cementárny.
Hranický Cementář mimo jiné uvedl: "Chceme věřit, že obě strany, na důkaz své upřímné snahy napomoci vybřednout z nedůstojné pozice, do které se místní politika dostala, naše pozvání přijmou."
Na Hranický týden se obrátili představitelé volební strany Hranice 2000 a místní organizace ODS s žádostí o zveřejnění otevřeného dopisu představenstvu a.s. Cement Hranice. V dopise, který zveřejňujeme na straně 3, nabídku odmítají.
Oslovili jsme starostu Rudolfa Nováka s dotazem, zda se nabídkou cementárny zabývala rada města a případně jaké zaujala stanovisko. Městská rada nabídku cementárny projednala a členové se setkání zúčastní, sdělil nám starosta. K záležitosti se na str. 3 vyjádřila i cementárna.
Naďa Jandová
(Hranický týden, 16. 3. 2001, č. 11, s. 1)

Kulatý stůl neodstraní vzniklé problémy
Vážení členové představenstva společnosti Cement Hranice, a.s.
K vaší nabídce na zprostředkování jednání mezi zástupci vedení města a "opozicí", kterou jste zveřejnili v posledním čísle firemního časopisu Cementář, sdělujeme následující.
Vážíme si vašeho zájmu na řešení obecně zmíněných problémů, do nichž se město Hranice dostalo, domníváme se však, že vámi navržený způsob k jejich odstranění postrádá smysl. Z tohoto důvodu vaši nabídku s díky odmítáme. Vedou nás k tomu níže uvedené okolnosti:
- K řešení jakýchkoli problémů města je ze zákona kompetentní pouze Zastupitelstvo města Hranic. Tomu se ze své činnosti zodpovídá rada a starosta. K vyvolání dialogu občanů města se zastupitelstvem lze využít nejlépe nového ustanovení zákona o obcích, kdy každý občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem a požadovat projednání určité záležitosti. Zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, a tak se může kterýkoli z občanů přesvědčit, jak se jím zvolení zástupci staví k řešení určité záležitosti. Nechápeme proto, jak by bylo možné problémy příslušející městskému zastupitelstvu řešit mimo rámec této instituce. Proč a o čem debatovat s námi za zavřenými dveřmi u kulatého stolu, když lze jednat za účasti široké veřejnosti?
- Za obě níže podepsané volební strany znovu opakujeme: činnost tohoto městského zastupitelstva byla od počátku zmanipulovaná, nerespektovala výsledky voleb a jeho rozhodování je vedeno z pozice mocenské arogance. Poté, co jsme pochopili, že v tomto sboru dílem arogantních ješitů, dílem prospěchářů a dílem apatických přísedících nemá naše představa o demokracii své místo, doporučili jsme svým členům, aby raději ze zastupitelstva odešli, což převážná většina učinila. Nechtěli jsme, aby naše jména byla spojována s něčím, s čím jsme nesouhlasili, a co jsme kvůli trvalé menšině hlasů nemohli ovlivnit. Zkušenost řadového občana s opozičním názorem, kterou jsme tímto získali, je pro nás neocenitelná.
- Domníváme se, že vaše obecná výzva "opozici" byla adresována právě nám, nečiníme si však výhradní nárok na zastupování celého spektra hranické opozice. Musíme se však kategoricky ohradit proti tvrzení, že protahování sporu o pozemek vyhovuje opozici. Problém nespočívá v tom, komu tato kauza prospívá, ale v tom, komu škodí. Tím poškozeným jsou všichni občané města Hranic, kteří kvůli aroganci a profesnímu pochybení vedení města budou ze svých daní hradit vzniklou škodu. Ostatně, my jsme především občané města Hranic a to je hlavní důvod, proč cítíme potřebu se v této věci angažovat. Je to naše nezadatelné právo a k jeho naplnění nepotřebujeme prostředníka.
- Na rozdíl od vás jsme, bohužel, neměli možnost se přesvědčit o upřímné snaze radních či zastupitelů přispět k vyřešení problému sporného pozemku. Příkladem bylo poslední zasedání městského zastupitelstva, kterého jsme se jako občané města bezvýsledně zúčastnili.
Vážení členové představenstva, věříme, že naše důvody pochopíte a zůstáváme s pozdravem.
Členové výboru volební strany Hranice 2000 a Místní organizace ODS Hranice
(Hranický týden, 16. 3. 2001, č. 11, s. 3)

Vyjádření představenstva a. s. Cement Hranice
Představenstvo akciové společnosti Cement Hranice vyslovuje politování nad tím, že jeho nabídka ke společnému jednání představitelů města a opozice nebyla členy výboru volební strany Hranice 2000 a Místní organizace ODS přijata. Domnívali jsme se, že v současné velmi složité situaci v našem městě může být každá možnost společného dialogu užitečná. Respektujeme ale nezadatelné právo každého politického subjektu vyjádřit svůj názor a svobodně se rozhodnout o účasti na nabízeném setkání.
(Hranický týden, 16. 3. 2001, č. 11, s. 3)