KOMENTOVANÁ ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
POZEMKY JSOU BOHATSTVÍ NEJVĚTŠÍ
(HRANICE - bes) 22. března se na zámku událo 22. zasedání městského zastupitelstva. Vloni v listopadu MZ přijalo nový jednací řád, který se snažil omezovat právo občanů vystupovat se svými příspěvky a dotazy na zasedáních, vzápětí se proti tomu zvedla vlna kritických hlasů, kterým zastupitelé několikrát vzkázali: "Nemyslím, že by náš jednací řád byl protiprávní." (J. Ježík) Teprve když 6. března Okresní úřad pozastavil platnost jednacího řádu, rozhodli se zastupitelé ukončit své "furiantství" a jednat seriózně - bez jakékoli diskuze schválili okamžitě změnu jednacího řádu podle požadavku OÚ. Dále ovšem zůstává v platnosti další kritizované ustanovení = o tom, kdo promluví na MZ rozhoduje předsedající (starosta).
Ukázalo se ale, že i nová praxe je nevyhovující - občan se k diskuzi musí přihlásit vyplněním údajů na papíru, který má sám donést předsedajícímu schůze (přičemž informování o tomto postupu je naprosto nedostatečné, takže většina účastníků o něm nemá potuchy). Navíc: občan se k diskuzi musí přihlásit před projednávaným bodem, takže se nemůže do debaty zapojit pokud ho věc zaujme až v průběhu jednání. A ještě k tomu: zastupitelé odhlasovávají povolenou délku každého vystoupení. Občan je také nucen svůj příspěvek pronést na začátku projednávání celého bodu a poté mu již "slovo uděleno" není. Takže: stále příliš mnoho opatření ke ztížení občanské účasti na zasedání.

ZNALECKÉ POSUDKY
Většina projednávaných bodů se týkala majetkových záležitostí. Na začátku zasedání zaplavila místnost stovka občanů - město totiž prodávalo pozemky pod jejich garážemi. Na jeden pozemek byl vždy jeden zájemce, takže za 10 minut se podařilo prodat 50 pozemků na Cementářském sídlišti (200 Kč/m2) - a většina z občanů zase odešla. Následoval obdobný prodej jednoho pozemku na Hromůvce, tam byla stanovena cena 150 Kč/m2. Zastupitel Haša se podivil rozdílné ceně, starosta Novák řekl, že cena vychází ze znaleckých posudků, zastupitel Úlehla se zeptal, kdo dělal znalecké posudky, zaměstnanec MÚ Bradač řekl, že posudek na pozemky na Cementářském sídlišti dělal zastupitel a člen městské rady Střílka, autora druhého posudku si nepamatuje a dodá Úlehlovi písemně.
Na odboru majetku jsme se příští den dozvěděli, že posudek na pozemek na Hromůvce vyhotoven vůbec nebyl a cena vychází z "ceny v místě a čase obvyklé", tj. z cen, za které byly prodávány jiné garážové pozemky... Navíc jsme se dozvěděli, že pro padesát cementářských pozemků bylo zpracováno panem Střílkou padesát samostatných znaleckých posudků. Místo aby město v zájmu svých občanů nechalo zpracovat jeden znalecký posudek pro všechny pozemky, v zájmu finanční situace jednoho člena rady (Milan Střílka byl zvolen za KSČM) nechalo zpracovat na každý pozemek zvláštní znalecký posudek. Podle existující praxe inkasoval za tuto práci pan Střílka nejméně 50 000 Kč z kapes nabyvatelů! (
více informací o této záležitosti)

BOHATSTVÍ MĚSTA
Podle nového zákona má občan právo požádat zastupitelstvo o zveřejnění záměru na prodej nemovitosti z majetku města. Několik žadatelů to udělalo, ale žádnému MZ nevyhovělo. Starosta Novák v této souvislosti řekl, že pozemky jsou největším bohatstvím města. Město může od státního Pozemkového fondu získat pozemky velmi levně (cca 20Kč/m2), zhodnotit je a pak prodat zájemci třeba za 200 Kč/m2. Hodně zjednodušit by se to dalo do hesla: "bohaté město - chudí občané".

ŽADOSTI O PROMINUTÍ
Pan Michal Kotouč se před lety odstěhoval z Hranic a svůj služební byt (samozřejmě nelegálně) pronajal paní, která neplatila nájem. Tak vznikl dluh 46 000 Kč a penále 37 000 Kč. Pan Kotouč požádal o prominutí penále. MZ mu nevyhovělo.
Paní Alena Pešková v letech 1993-94 nezaplatila nájemné ve výši 83 000 Kč, roku 1994 zemřela. Rada navrhuje odepsat tuto pohledávku jako nedobytnou. Zastupitel Haša říká, že pohledávka je stejně promlčená, starosta Novák: ani jsem to nechtěl říkat, ale je to tak, o tuto pohledávku jsme se měli postarat při dědickém řízení v roce 1994.

GRANTY
Město každoročně uděluje granty na kulturu, sport a vzdělávání. Jako poradní orgán fungují příslušné komise, jež radě navrhují, které granty udělit a které nikoliv. Na kulturu pamatovali zastupitelé v rozpočtu částkou 750 000 Kč. Rada přijala všechny návrhy kulturní komise s výjimkou dvou knižních grantů: Jiří Nebeský žádal 22 000 Kč na vydání Gallašova rukopisu Někteří moji snové pamětihodnější, Renata Kosková žádala 50 000 (komise navrhla 30 000) na publikaci Region Hranicka, která by mapovala obce v okolí Hranic. Pan Nebeský na MZ vystoupil s obhajovou svého projektu a zastupitelům také sdělil: "Osobně mi připadá smutné, když jsou dobře míněné snaze házeny klacky pod nohy a nemohu se zbavit dojmu, že rozhodnutí rady je dáno především osobní antipatií, která v obecním rozhodování nemá co dělat." O tom, že není daleko od pravdy pak přítomné přesvědčil zastupitel a člen rady Kaštovský, který se pokusil zpochybnit důvěryhodnost pana Nebeského a tím zřejmě zdůvodnit neudělení grantu. (Nebeský několikrát v tisku poukazoval na to, že Kaštovský koupil v roce 1998 od města dům, za který zaplatil o 400 000 Kč méně než nabízel jiný zájemce, který nebyl zastupitelem). Na podporu Nebeského projektu vystoupilo několik zastupitelů i ředitelka Městského muzea a galerie. Poměr sil mezi příznivci a odpůrci udělení grantu byl vyrovnaný a patovou situaci vyřešil až návrh zastupitelky Číhalové, že knihu vydá ve své tiskárně a o grant se pokusí dodatečně požádat příští rok.

RONDEL, PRůMYSLOVÁ ZÓNA...
Jednání trvalo 4 hodiny, účast občanů-voličů byla po odchodu "garážníků" mizivá. V průběhu bodu "připomínky, různé" si zastupitelka Žurmanová stěžovala na stav podchodu na Bělotínské ulici - "je to tam hnusné". Ředitel Ekoltesu Vinkler sdělil, že kvůli chování "výrostků" je situace neřešitelná - co se opraví, je okamžitě zničeno.
Na dotaz zastupitele Hercíka kdy se dokončí stavba rondelu, odpověděl starosta Novák, že první část bude zprovozněna v dubnu a celek 1. července. Zastupitelka Jablonská se ptala jak je to se zdvojením pásu zeleně mezi továrnou Philips a sídlištěm na Struhlovsku? Starosta oznámil, že je již vysázena druhá řada topolů. Jablonská namítla, že topol není pro alergiky vhodný, Novák kontroval, že topol je nejrychleji rostoucí dřevina.
Na závěr informoval starosta o rodícím se projektu velké průmyslové zóny "Poodří", která by měla vzniknout ve spolupráci s Valmezem, Lipníkem a dalšími městy v okruhu cca 50 km a mohla by být "pilotním projektem" řešení nezaměstnanosti na severní Moravě. Nepřímo tak vyzval všechny, kterým není lhostejné životní prostředí Hranic, ke zvýšené ostražitosti.

(Hranický týden č. 13/2001)

Místní politika prý není "o politice"
Ve skutečnosti hrají osobní vztahy prim

 Mrzí mne, že městští zastupitelé na svém posledním zasedání bez uzardění prokazovali, že politické zájmy jsou jim přednější, než zájmy města. Dokonce i přidělování grantů určených na kulturu se jim stalo záminkou pro mstění se osobám, které šíří názory pro vedení města ne vždy příjemné, místo toho, aby zvažovali, jak prostředky přidělené na kulturu co nejlépe využít. Jinak si ani poslední jednání na zastupitelstvu vykládat nelze. Jiří Nebeský si podal žádost o grant, ve kterém se nabídl, že edičně zpracuje a vydá "Mojí někteří pamětní snové" Josefa H. A. Gallaše. Netřeba snad podotýkat, že vydání knihy se sedmnácti sny prvního moravského osvícence, které obsahují řadu hranických reálií, by byl počin zcela výjimečný. Tento dosud nepublikovaný rukopis z konce Gallašova života je uložen v pozůstalosti autora v Moravském zemském archivu v Brně a nebyl, tak jako řada prací tohoto hranického rodáka nikdy publikován. Výběr práce považuji za nanejvýš šťastný, protože takové téma jednak nezastaralo jako řada jiných Gallašových prací a jednak by byly kniha atraktivní i pro mimohranické čtenáře. S radostí jsem tento návrh přivítal jako to nejlepší z letos předložených grantů. Obdobně pozitivní byl také názor kulturní komise, která navrhla pro tuto zamýšlenou publikaci poskytnout maximální požadované množství finančních prostředků. Požadavek pana Nebeského byl ostatně více než skromný a za oněch žádaných dvacet dva tisíc by měl s vydáním takové práce nemalé problémy. Obdobně neslavně skončil u zastupitelstva i jiný projekt - na vydání knihy o obcích v okolí Hranic od Nadi Jandové a Renaty Koskové. Autorky zaměstnané v "opozičním" Hranickém týdnu nejsou prostě ty pravé, koho z peněz města Hranic (nikoliv zastupitelstva města) podporovat.

Tomáš Pospěch člen kulturní komise
(Hranický týden č. 14/2001)