tato stránka je součástí webu Příjemný úder

klikni ku zvětšení!


KAUZA: DALŠÍ PLAKÁTY aktualizace: 22. února 2002

STYDĚT SE ZA STAROSTU

Před dvěma lety se v Hranicích strhla politická bouřka. Impulzem k ní byly plakáty "Arogance, pryč z radnice!", které se Příjemný úder pokusil vylepit, aby vyjádřil svůj názor na chování Radnice. Opakovaně jsme se snažili dosáhnout vylepení plakátů legální cestou - bez úspěchu. Výlepová služba při Městských kinech Hranice na přímý zásah starosty plakáty vylepit odmítla. Nezbylo než je vylepit "na černo", což Příjemnému úderu vyneslo pokutu 500 Kč. Mediální tlak nakonec starostu Nováka donutil několikrát veřejně prohlásit, že: "Pokud budou postupovat legálním způsobem, není žádný důvod bránit ve vyjadřování jejich názoru".
- o kauze z roku 1999 viz zde

ČERVEN 2001
Po mnohonásobné ostudě, kterou Hranicím starosta Novák svým jednáním způsobil, se Příjemný úder rozhodl zadat 21. 6. 2001 vylepení 13ti kusů plakátů s textem "Stydíme se za starostu! Dr. Ing. Rudolfa Nováka / Připojte se! Stydět se můžete doma, na pracovišti, sami i s partnerem.", aby vcelku vtipnou formou využil svobody slova, kterou garantuje Ústava ČR (a propagoval své internetové stránky). Byly splněny všechny náležitosti, aby zadání bylo platné. V zaplaceném termínu (25. 6-1. 7.) ale plakáty nevisely, ředitelka Městských kin Hranice Dagmar Močičková následně dopisem sdělila, že "správa výlepových ploch při Městských kinech Hranice s politováním sděluje, že nebude moci uspokojit zakázku z důvodu nedostačující plošné kapacity výlepových ploch".
Vyzvali jsme tedy paní Močičkovou, aby nás informovala, kdy bude na plakátovacích plochách dost místa pro naše plakáty, protože jiné zakázky se vesele realizují.
- plakát "Stydíme se za starostu!", verze 1
- 1. dopis správy výlepových ploch, 26. 6. 2001
- dopis správě výlepových ploch, 30. 6. 2001

MOHLY BY BÝT V ROZPORU
Až 10. 8. jsme obdrželi dopis, který říká, že pro nedostatek prostoru byl počet plakátů snížen na 0 kusů (!) a zároveň (což je nelogické) bylo vylepení odmítnutno, protože plakáty by mohly být v rozporu s platnými předpisy. Provozní řád výlepových ploch totiž říká: "Z důvodu nedostačující plošné kapacity výlepových ploch si vymiňuje správa výlepových ploch: a) rozhodnout o množství vylepovaných plakátů (...) d) nevylepení plakátů, které by mohly být v rozporu s platnými předpisy." Protože jsme chtěli upozornit na nelogickou formulaci tohoto ustanovení a zároveň jsme se nechtěli smířit s tím, že místo orgánů činných v trestním řízení to bude paní Močičková, kdo rozhodne, zda naše plakáty mohou či nemohou být v rozporu s platnými předpisy, obrátili jsme se na zřizovatele Městských kin - Radu města.
- 2. dopis správy výlepových ploch, 10. 8. 2001
- dopis Radě města, 21. 8. 2001

RADA ŘÍKÁ "NEVYLEPIT"!
Rada 30. 8. rozhodla: "Rada města po projednání trvá na odmítnutí vylepení 13 ks plakátů a ukládá ředitelce Městských kin Hranice zpracovat změnu provozního řádu výlepových ploch dle důvodové zprávy" (usnesení č. 1474). Na náš popud byl tedy změněn "vnitřní předpis k výlepové službě" (1. 10.), který v bodě 4 nyní říká: "Správce výlepových ploch není oprávněn vylepit plakáty, které: (...) zesměšňují nebo urážejí konkrétní osoby (hanlivost)". Jistě, plakáty by neměly nikoho urážet, ale gumová formulace opět umožňuje zneužívání ustanovení pro potlačování svobody slova, protože paní Močičková má pravomoc rozhodnout o tom co vylepí jen na základě svého pocitu (na plochách, které mají ve městě monopolní postavení!).
Můžeme tedy očekávat, že Městská kina vydají vzorník formulací, jimiž konkrétní osoby lze kritizovat, ale ne urazit či zesměšnit?

NEJMENOVAT PROSÍM
Na dotaz, zda plakáty s textem "Stydíme se za starostu! Dr. Ing. Rudolfa Nováka" považuje paní Močičková za urážlivé, nám bylo řečeno, že ano. Pokud bychom ale odstranili jméno, vylepení plakátů "Stydíme se za starostu!" by prý bylo možné. Podivili jsme se tomu, že vynecháním jména by nebyla "zesměšněna" konkrétní osoba a 25. 10. jsme zadali znovu výlep 13ti plakátů bez starostova jména, abychom dosáhli svého cíle alespoň částečně. Plakáty byly přijaty, paní Močičková sdělila, že pokud proti plakátům nebude mít zřizovatel námitky, budou viset od 29. 10. Ale plakáty nevisely.

VAŠE JMÉNA!
23. 11. nám bylo sděleno, že plakáty nevisí "z důvodu nedostačující kapacity výlepových ploch v posledních týdnech a dále pak ve smyslu dodržování základních požadavků nejen na reklamu, ale také na veškeré písemné projevy, kterými je mimo jiné i soulad s platným právním řádem, Vás vyzývám: doplňte obsah plakátu, co do osoby vyzyvatele, o jména osob reprezentujících "Příjemný úder" v případě, že tento není subjektem s právní subjektivitou". Tento požadavek, jak nám bylo sděleno, byl konzultován s právničkou MěÚ JUDr. Hlavinkovou. To je zajímavé proto, že v textu nenacházíme odkaz na nějakou konkrétní právní normu, domníváme se, že požadavek je zcela nezákonný - představme si, že Městská kina Hranice odmítnou vylepit plakáty na koncert skupiny Elán, protože Elán není právním subjektem...
Jména členů Příjemného úderu jsou navíc uvedena na webových stránkých, na něž plakát odkazuje, takže postup MěÚ je z našeho pohledu jednoznačně šikanovaním. Zaráží to o to víc, že "starostu jmenovat nesmíme, sami sebe musíme" - to je opravdu cenzura se vším všudy.
Příjemný úder zcela záměrně právní subjektivitu nemá, v roce 1994 ovšem několik jeho současných členů zaregistrovalo občanské sdružení Konto Bžonto. O jméno tohoto subjektu tedy plakáty doplníme. Co se bude dít dál? Podmíní za měsíc MěÚ vylepení plakátů změnou typu písma či druhu papíru?
- dopis správy výlepových ploch, 23. 11. 2001

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Na nenormální situaci, kdy Rada města umožňuje cenzuru plakátovacích ploch jsme reagovali 15. 10. trestním oznámením, protože se domníváme, že Rada města překročila svou pravomoc tím, že na Městská kina deleguje pravomoc, která jí ze zákona v žádném případě nepřísluší - posuzovat co je či není v rozporu se zákonem, může jedině soud či přestupková komise.
23. 10. jsme obdrželi dopis, jímž Policejní orgán Obvodního oddělení Policie ČR rozhodl takto: "Policejní orgán je podle §30, odst. 1 trestního řádu vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, neboť jsou pochybnosti, že pro poměr k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nemůže nestranně rozhodovat". Policie svou podujatost zdůvodnila takto: "Vedoucí obvodního oddělení je členem "Bezpečnostní rady obce Hranice", ve které zasedá společně se členy Rady města (starostou a místostarostou). Rovněž pro osobní vztahy vedoucího obvodního oddělení a starosty města lze mít důvodné pochybnosti o nestranném rozhodování v předmětné věci." Spisový materiál byl 1. 11. předán k rozhodnutí Okresnímu ředitelství Policie ČR Přerov.
Oceňujeme nečekanou otevřenost Policie, jen zůstává záhadou, proč na možnou podujatost Policie přišla až teď, když předtím klidně řešila dvě naše trestní oznámení na starostu. Tehdy "osobní vztahy vedoucího obvodního oddělení a starosty města" roli nehrály?
Nadřízený orgán se ovšem se stanoviskem Obvodního oddělení neztotožnil s tím, že pro podjatost lze vyloučit pouze konkrétní osoby, nikoli celý orgán, takže to nakonec bylo Obvodní oddělení P ČR, které mělo věc vyšetřit...
- usnesení obvodní odd. Policie ČR, 29. 11. 2001 - "členové Rady města postupovali při svém rozhodování podle stávajících platných předpisů a tedy nevykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu".
- stížnost proti usnesení, 7. 12. 2001 - "usnesení vůbec nemluví o meritu věci".
- usnesení Okresního státního zastupitelství, 21. 12. 2001 - "stížnost se zamítá, neboť není důvodná. Je v plné dispozici stěžovatele, aby se odpovídající občanskoprávní žalobou domáhal plnění uzavřené smlouvy, když zjevně namítá nezákonnost důvodů, z nichž Dagmar Močičková od smlouvy o provedení jeho zakázky jménem Městských kin odstoupila".
Trestní oznámení tedy úspěšné nebylo - ředitelka kina může rozhodovat na základě vlastního pocitu o tom, co by mohlo být v rozporu se zákonem a co nikoliv, vždyť je to její poviností: říká to provozní řád (který sama napsala)...

KONTO BŽONTO
V prosinci 2001 jsme paní Močičkovou navštívili a na již zadané plakáty umístili razítko občanského sdružení Konto Bžonto s tím, že zadavatelem plakátů se tedy stává Konto a nápis "Příjemný úder" je třeba považovat za reklamu. Po určitém váhání s tím paní ředitelka souhlasila. Plakáty vyvěšeny nebyly, v polovině ledna 2002 jsme se od paní Močičkové dozvěděli, že právnička města paní Hlavinková toto řešení nepovažuje za uspokojivé... Rozhodli jsme se tedy vytvořit třetí verzi plakátu s textem: "občanské sdružení Konto Bžonto uvádí plakát / STYDÍME SE ZA STAROSTU! / Připojte se! Stydět se můžete doma, na pracovišti, sami i s partnerem. / o práci pana starosty, městských radních a zastupitelů informují internetové stránky http://hranice.tripod.com skupiny Příjemný úder". Plakát jsme k vylepení zadali 12. února 2002 a téhož dne byl vyvěšen. Správa ploch připojila růžový lístek s textem: "Správce výlepových ploch není zodpovědný za obsah plakátu a vylepené plakáty nemusí vyjadřovat názor správce výlepových ploch." Myslel si snad někdo někdy, že nějaký plakát vyjadřuje názor "správce výlepových ploch"? :-)
- plakát "Stydíme se za starostu!", verze 3

foto: MAFA-Libor Techmann / klikni ku zvětšení!

OTÁZKY
Od června 2001 jsme se snažili dosáhnout legální cestou vylepení plakátů, které vyjadřují náš názor a propagují naše internetové stránky. Teprve v únoru 2002 jsme toho dosáhli. Svědčí to spíš o tom, že žijeme ve fungující demokracii, nebo ve fungující totalitě? Ani jedno, ani druhé. A to je varující.
Pokusí se vedění města nějak zareagovat?

LATEXEM
Někdo si dal tu práci a část plakátů přetřel latexovou bílou barvou. To není jen tak, nosit sebou plechovku barvy a štětec a bílit plakátovací plochy. To chce hodně odvahy a odhodlání!

TISKOVÉ OHLASY:
- Město nedovolilo plakáty - MfDnes, Střední Morava, 8.12.2001
- Město zaplavily kontroverzní plakáty - MfDnes, 16.2.2002
- Nové plakáty v Hranicích hlásají: Stydíme se za starostu - MfDnes, Střední Morava, 16.2.2002
- Plakáty kritizují hranického starostu - Hranický týden, 22.2.2002