PÚDoporučeně
Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábř. 34
728 81 Ostrava

V Kopřivnici, dne 21.6.2001

Žalobce: Jiří Nebeský , nar. 14.6.1974
bytem Hranice, Hranice I – Město, Hviezdoslavova 687/18, okr. Přerov
zast.: JUDr. Hana Neničková, Kopřivnice dle přiložené plné moci

Žalovaný: Město Hranice
Pernštejnské náměstí č. 1
753 37 Hranice

Žaloba o přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí podle § 247 a násl. občanského soudního řádu

I.
Dne 3. dubna 2001 se žalobce obrátil písemně na starostu Města Hranice s žádostí o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dopisem ze dne 6.4.2001 starosta města žalobci odpověděl, ale požadované informace na čtyři konkrétní dotazy mu neposkytl.

D ů k a z : - fco žádosti ze dne 3. dubna 2001
- fco odpovědi ze dne 6. dubna 2001


II.
Vzhledem ke skutečnosti, že žalobcova žádost o poskytnutí informace byla fakticky odmítnuta, podal žalobce dne 11.4.2001, ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., příslušnému orgánu, tj. radě města, odvolání.

D ů k a z : - fco odvolání ze dne 11. dubna 2001

III.
Dne 27. dubna 2001 bylo žalobci doručeno Rozhodnutí rady Města Hranice ze dne 19.4.2001, Čj.: 1284/2001-RM 56/03/KS, kterým odvolání žalobce zamítla s poučením, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Rozhodnutí se tedy stalo pravomocným dnem jeho doručení žalobci.

D ů k a z : - fco rozhodnutí Čj.: 1284/2001-RM 56/03/KS

IV.
Výše citované rozhodnutí napadá žalobce v plném rozsahu. Jeho nezákonnost spatřuje v tom, že povinný subjekt nesplnil svoji povinnost uloženou mu ustanovením § 14, odst. 3), písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., a sice informaci poskytnout.
Jednalo se přitom o informaci, u které není právo na její poskytnutí ze zákona omezeno. Z výroků starosty na zasedání zastupitelstva Města Hranice dne 22.2.2001 a z místního tisku (Hranický cementář – vydaný v únoru r. 2001) se žalobce dozvěděl, že předseda představenstva akciové společnosti Cement Hranice Ing. Zdeněk Špiřík se pokusil zprostředkovat městu Hranice odkup pozemku ve vlastnictví paní Markéty Regecové. Při jednání měl mít údajně k dispozici částku 5 000 000,- Kč, ať již ve skutečném nebo imaginárním kufříku.

Žádost žalobce o informaci směřovala k tomu,
a) zda tyto peníze byly majetkem města,
b) pokud ano, zda existuje nějaké rozhodnutí rady či zastupitelstva, o nakládání s těmito penězi,
c) kdo konkrétně a na čí pokyn tyto peníze vyzvedl a uložil v akciové společnosti Cement ,
d) čím se řídí nakládání s obecními prostředky a nakolik byl postup v tomto případě v souladu se zákonem a navazujícími předpisy.

Starosta města požadované informace žalobci nesdělil. Odkázal ho na šéfredaktora příslušného listu a na zápis z jednání zastupitelstva.
Zároveň obecně konstatoval, že hospodaření města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. a ustanoveními navazujících předpisů.
Odvolací orgán shrnul odpověď starosty, uznal ji za dostačující. Dále konstatoval, že smyslem zákona není uložení povinnosti orgánům územní samosprávy odpovídat na domněnky žadatelů, které získali z médií, a vyvracet jim nepodložené tvrzení, ale přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.
S tímto výkladem zákona č. 106/1999 Sb. se žalobce neztotožňuje. Dle jeho názoru právě tento zákon ukládá orgánům územní samosprávy poskytnout konkrétní požadovanou informaci, pokud se vztahuje k jeho působnosti.

V.
V souladu s ustanovením § 250f), odst. 1) písm. b), popř. § 250f), odst. 2 občanského soudního řádu žalobce navrhuje, aby soud rozhodl o žalobě bez jednání.

VI.
S přihlédnutím k výše uvedenému žalobce navrhuje, aby Krajský soud v Ostravě vydal tento
r o z s u d e k :
Rozhodnutí rady Města Hranice ze dne 19.4.2001 Čj.: 1284/2001-RM 56/03/KS se z r u š u j e .
Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení.