nekrácený článek - redakčně upravená verze in: Hranický týden, 18. května 2001, s. 4

ŠEDESÁT STEJNÝ POSUDKŮ ANEB JAK SI VYDĚLÁVÁ RADNÍ
Před nedávnem psal Hranický týden o tom jak město Hranice prodalo pozemky najednou 59ti majitelům garáží (chcete si ten článek přečíst?), znalecké posudky zpracovával zastupitel Střílka a inkasoval za ně "nejméně 50 000 Kč". Podle informací, které nám odbor správy majetku po měsíci poskytl je třeba některá tvrzení poopravit a sdělit také věci zcela nové.

O ZÁKONECH
Z každého prodeje či nákupu nemovitosti se v ČR platí daň. Pro výpočet této daně je potřeba dodat nejen smlouvu o prodeji, ale také znalecký posudek, který nemovitost oceňuje. Daň se pak vypočítává z vyšší částky (aby se nestalo, že někdo prodá svůj dům za 1 Kč a stát přijde o daň). Pro nakládání s majetkem města toto ustanovení platilo do roku 2000. Dne 4. dubna byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 103, který nutnost znaleckého posudku zrušil a stanovil, že "základem daně z převodu nemovitostí je cena sjednaná". Pro město z toho plyne, že může ušetřit za znalecké posudky, znalci v odhadu nemovitostí tím ale ztratí velkého zákazníka. (Po svém nástupu do funkce člena městské rady vypracovává velmi mnoho znaleckých posudků pro město Hranice Milan Střílka, člen rady za KSČM, jinak zaměstnanec Obecního úřadu v Potštátě.) Tento zákon začal platit 1. července 2000.

ŠEDESÁTKRÁT TOTÉŽ
Dne 27. dubna 2000 vyhlásila městská rada záměr na prodej 71 pozemků pod garážemi na Cementářském sídlišti. Přestože odbor správy majetku musel vědět, že zanedlouho začne platit nový zákon, který ruší povinné znalecké posudky, rozhodl se, že v tomto případě znalecké posudky ještě vypracovat nechá. Úřad měl dvě možnosti: buď nechat vypracovat jeden posudek na všechny garážové pozemky dohromady (což by podle obvyklé praxe zřejmě nepřekročilo částku 5000 Kč), nebo na každý pozemek nechat vyhotovit zvláštní znalecký posudek (což je pochopitelně dražší). Odbor správy majetku kupodivu zvolil dražší cestu a oslovil... pana radního Střílku. Ten 25. května 2000 vypracoval všech 71 znaleckých posudků (šlo to zřejmě rychle, protože pozemky pod garážemi mají podobný rozměr), za každý posudek mu bylo vyplaceno 300 Kč. Celkem tedy 21 600 Kč. (Opravujeme tím tvrzení: "podle existující praxe inkasoval za tuto práci pan Střílka nejméně 50 000 Kč" v HT 13/2001.) Tuto částku Městský úřad buď mohl ušetřit celou (kdyby se zadáním několik týdnů počkal), nebo alespoň její větší část (kdyby nechal zpracovat jeden posudek na všechny pozemky). Přestože znalecké posudky hradí ze svého rozpočtu město, jejich cena se do prodejní ceny samozřejmě promítla. Byla stanovena na 200 Kč/m2 - 22. března 2001 zastupitelstvo schválilo prodej oněch 59 pozemků (další budou prodány později), několik minut poté prodalo jiný garážový pozemek v obdobné lokalitě za cenu 150 Kč/m2 (v tomto případě ovšem znalecký posudek vypracován nebyl, neboť se vycházelo z ceny "v místě a čase obvyklé", jak uvedl starosta R. Novák). 25ti procentní rozdíl v ceně je třeba připočíst právě vypracování posudků. Suma sumárum: 59 kupujících hranických občanů dalo zastupiteli a radnímu Milanu Střílkovi 21 600 Kč.

KDO ZA TO MŮŽE?
V této chvíli by bylo nejjednodušší svalit vinu za nehospodárné nakládání s obecními prostředky na vedoucího odboru správy majetku Radomíra Bradáče. Prostě má pana Střílku v obzvláštní oblibě, když mu dává maximálně vydělat. Jenže pravděpodobnější bude, že pan vedoucí prostě musí dát panu Střílkovi maximálně vydělat, aby ho městská rada náhodou neodvolala z funkce (může to udělat ze dne na den a bez udání důvodu). A tak město čile vytváří zakázky nejen panu Střílkovi, ale i pánům Jaškovi (fa Sestav), Volfovi (fa Jureka), blízkým příbuzným pánů Ježíka (fa Hostaša), Nováka (fa Holec), občas uvolněné pracovní místo obsadí někým ze zastupitelské rodiny (Jašek, Kaštovský) atd. Ano, v Hranicích se vytváří nebezpečná situace, kdy městské prostředky proudí do kapes zastupitelů. Moc politická prorůstá s ekonomickou - důsledky jsou nedozírné a jednoho dne se mohou dotknout každého z nás. Dá se to ale změnit. Zatím třeba takto: vystřihněte si tento článek a umístěte do obálky "PODLE ČEHO SE BUDU ROZHODOVAT U VOLEB".
Zároveň je třeba dodat, že popsaný případ se znaleckými posudky je jen malou rybkou v ekonomickém životě města. V jiných případech už jde o statisíce a miliony - pokusíme se na ně upozornit v některém z příštích čísel HT.
Jiří J. K. Nebeský
Příjemný úder