PU


Rozsudek ve věci: Příjemný úder versus Rada města Hranice (dodatek: trestní oznámení!)

21. června 2001 podal Jiří J. K. Nebeský z občanské iniciativy Příjemný úder žalobu na Radu města Hranice. Domáhal se zrušení rozhodnutí, kterým mu Rada města odmítla poskytnout informace o manipulaci s prostředky z městské pokladny, k níž došlo v souvislosti s „kauzou Regecová“. 25. dubna 2002 Krajský soud v Ostravě dal Nebeskému zapravdu, rozhodnutí Rady města zrušil a „vrátil jej k dalšímu řízení“, zároveň uložil Radě povinnost zaplatit náklady soudního řízení.

PODROBNĚJI:
1) Na zasedání městského zastupitelstva 22. února 2001 řekl starosta města Rudolf Novák doslova: „Po schůzce s místními podnikateli se místní podnikatelé dohodli a paní Regecovou navštívil jeden z místních vysoce postavených podnikatelů a měl v kufru pět milionů korun (smích v sále). To je fakt. Budeme mluvit o konkrétní osobě - byl to pan inženýr Špiřík, který nabídl hotových... nabídl zprostředkování. A opravdu nabízel pět milionů korun. A paní Regecová i tento návrh odmítla.“ Na dotaz občana Pavla Krejčiříka: „To byly peníze města nebo Cementu?“, řekl starosta Novák: „Tento pozemek chtěla vykoupit firma Cement.“
Celá věc vyvolala mírný zájem tisku a dohady o ne/standardnosti tohoto zprostředkovatelství. Firma Cement na to reagovala reportáží v únorovém čísle závodních novin Hranický cementář, z níž se čtenáři dozvěděli, že částku 5 milionu korun ve skutečnosti poskytlo firmě Město Hranice a že peníze byly fyzicky převezeny do firemního trezoru.

texty článků o "kufříku s pěti miliony"
* ing. Zdeněk Špiřík je předsedou představenstva firmy Cement Hranice, a. s.

2) Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal Jiří Nebeský 3. dubna 2001 starostu města o zodpovězení následujících otázek:
a) tyto peníze byly majetkem města?
b) jestliže ano, existuje nějaké rozhodnutí rady či zastupitelstva o nakládání s těmito penězi?
c) kdo konkrétně a na čí pokyn tyto peníze vyzvedl a uložil ve firmě Cement?
d) čím se řídí nakládání s obecními prostředky a nakolik byl postup v tomto případě v souladu se zákonem a navazujícími předpisy?
Odpověď starosty města z 6. dubna 2001 obsahovala pouze konstatování, že:
- za informace uváděné v jakékoliv tiskovině odpovídá vedoucí redaktor eventuelně autor článku
- usnesení všech orgánů města jsou uložena v kanceláři starosty a jsou k dispozici oprávněným osobám podle zákona 128/2000 Sb. k nahlédnutí a pořízení výpisů
- hospodaření města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. a ustanoveními navazujících předpisů.

faksimile dotazu z 3. 4. 2001
faksimile rozhodnutí z 6. 4. 2001

3) 11. dubna 2001 podal Jiří Nebeský radě města Hranice odvolání proti starostovu rozhodnutí, protože je nelze považovat za zodpovězení položených otázek. Rada města 19. dubna 2001 odvolání zamítla s tím, že: „Odvolací orgán má za to, že odpověď starosty města je dostačující, neboť smyslem zákona není uložení povinnosti orgánům územní samosprávy odpovídat na domněnky žadatelů, které získali z médií a vyvracet jim nepodložená tvrzení, ale přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.“ Proti tak absurdnímu "právnímu názoru" nebylo možné se neohradit žalobou, která byla ke Krajskému soudu v Ostrave podána 21. června 2001.
faksimile odvolání z 11. 4. 2001
faksimile rozhodnutí z 19. 4. 2001
text žaloby z 21. 6. 2001
vyjádření žalovaného z 25. 7. 2001

4) Po deseti měsících soud rozhodl a konstatoval, že rozhodnutí Rady města "posoudilo věc po právní stránce nesprávně", neboť "informace týkající se nabývání nemovitého majetku obcí včetně otázek týkajících se financování těchto majetkových převodů se vztahují k působnosti obce, jejíž orgány jsou povinnými subjekty ve smyslu §2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., a jsou proto povinny takové informace na žádost fyzické nebo právnické osoby poskytnout." Takže "soud toto rozhodnutí podle §250j odst. 2 o správním řízení zrušil a věc vrátil žalované (straně) k dalšímu řízení, ve kterém bude žalovaná (strana) vázána právním názorem soudu".
faksimile rozsudku z 25. 4. 2002

ČLÁNKY NA TOTO TÉMA:
Příjemný úder versus Město Hranice: konečně rozsudek - Hranický informační server, 30. 5. 2002
Soud rozhodl: Hranice musí lidi informovat - Mladá fronta Dnes - Střední Morava, 6. 6. 2002
Soud: Jiří Nebeský versus Město Hranice - Hranický týden, 14. 6. 2002


TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Žaloba se ovšem týká pouze úředního postupu a nebude se zabývat obsahem dotazů. Proto bylo 31. května 2001 na Policii ČR podáno trestní oznámení. Městský úřad odmítl odpovědět zda o nakládání se zmíněnými 5ti miliony korun existuje nějaké rozhodnutí zastupitelstva, Jiří Nebeský tedy osobně prošel* všechna usnesení z daného období (podzim 2000) a protože žádné takové rozhodnutí nenašel, oznámil Policii, že podle jeho názoru došlo k trestnému činu (nebo pokusu o něj) neoprávněným nakládáním s obecními prostředky.
* je jasné, že omyl nelze nikdy úplně vyloučit...
31. 5. 2001 podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku.
11. 7. 2001 byla věc předána Policii ČR - Okresnímu úřadu vyšetřování Přerov.
23. 10. 2001 usnesení: věc odložena "neboť nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak" - faksimile.
24. 10. 2001 podána stížnost proti usnesení, protože "vyšetřovatel dostatečně nezohlednil fakt, že usnesnesení..." - faksimile.
31. 10. 2001 vyrozumění: stížnost předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově k dalšímu rozhodnutí - faksimile.
30. 11. 2001 usnesení: stížnost se zamítá jako nedůvodná - faksimile.

Shrnutí: Vyšetřování nakonec ukázalo, že: "přestože posuzovaná "netradiční" finanční transakce zcela určitě nespadala do zákonných regulí, z pohledu případného podezření z trestného činu nelze dovodit existenci všech zákonných znaků skutkových podstat trestného činu a zejména pak úmysl způsobit jinému škodu, resp. opatřit sobě či jinému neoprávněný prospěch."

ČLÁNKY NA TOTO TÉMA:
Starosta asi porušil zákon o obcích - MfDnes, Střední Morava 11.12.2001
Starosta porušil zákon, ale "myslel to dobře" - Příjemné Hranice, 15.5.2002